укр    eng

<< Назад

Річна інформація емітента ПАТ «Транс-Оболонь» 2014 рік

 

Річна інформація емітента ПАТ «Транс-Оболонь» 2013 рік

 

Річна інформація емітента ПАТ «Транс-Оболонь» 2011 рік

Річна інформація емітента
Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»
(за 2015 рік)

Основні  відомості про емітента

1.Повне найменування емітента, код ЕДРПОУ, місце знаходження, міський код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕПНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» 05475216 04209 м.Київ, вул. Богатирська,11 (044) 413-95-07

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

stockmarket.gov.ua 20.04.16.

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет,на якій розміщено регулярну річну інформацію

www.trans-obolon.com.ua

4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності код ЕДРПОУ 

Перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «П.С.П. Аудит» (код ЕДРПОУ 36412992), яке включене до реєстру суб’єктів аудиторської діяльність на підставі рішення Аудиторської Палати України від 23.04.2009 р. №201/3, подовжене на підставі рішення від 27.02.2014 р. № 290/3 до 27.02.2019р. Включене до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії П000210 № 210, зі строком дії свідоцтва з 31.07.2013 р по 27.02.2019 р.

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 23 А, /Літера «М»/; контактний телефон (факс) –  (044) 281-06-07.
Місце проведення аудиту – 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 1. Дата видачі висновку: 09.04.2015р.                                         код ЕДРПОУ   36412992 

5.Інформація про загальні збори

Чергові загальні збори акціонерів відбулися 24.12.2015 р. Кворум склав 61,48 % від загальної кількості голосів акціонерів. На зборах розглянуті наступні питання:

 1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за  2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
 6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
 7. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
 8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди.
 9. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
 10. Затвердження (схвалення) правочинів.
 11. Загальні збори скликалися Наглядовою радою Товариства.

6.Інформація про дивіденди

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивіденди не приймались.

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за міжнародними стандартами фінансової звітності

(тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

14161

15083

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

12230

13200

Довгострокові фінансові інвестиції 

592

592

Запаси 

369

365

Сумарна дебіторська заборгованість 

746

646

Грошові кошти та їх еквіваленти 

45

14

Власний капітал 

7250

6546

Статутний капітал 

1441

1441

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

704

854

Довгострокові зобов'язання 

4679

6233

Поточні зобов'язання 

2232

2304

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. 

0,12211

0,14813

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

0,12211

0,14813

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

5765128

5765128

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість 

0,0 

0,0

у відсотках від статутного капіталу 

  0,0

0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0,0

0,0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор                                                                              С.В.Сависько

 


[1]) Підготовлено відповідно до вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 р. № 1528.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор      
Сависько С.В.
(посада)  
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
29.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05475216
4. Місцезнаходження
04209м. Київ Оболонськийм.Київ вул. Богатирська, 11
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 413-95-07413-95-93
6. Електронна поштова адреса
Radomskayat@trans-obolon.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"81
29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.stockmarket.gov.ua в мережі Інтернет
29.04.2015
 
(адреса сторінки)
 
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
X
5. Інформація про рейтингове агентство
X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди
X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
X
4) інформація про похідні цінні папери
X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
X
13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
-
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
-
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
-
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
-
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
-
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
-
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
-
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
-
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
-
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
-
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
-
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
-
23. Основні відомості про ФОН
-
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
-
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
-
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
-
27. Правила ФОН
-
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
-
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
-
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
-
33. Примітки Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також про собівартість реалізованної продукції не наводиться тому що для товариства це не передбачено.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А00 № 816556
3. Дата проведення державної реєстрації
05.01.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1441282
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
86
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.41Вантажний автомобільний транспорт
45.20Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
68.2Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26003526619700
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "КИЇВ"
5) МФО банку
322498
6) поточний рахунок
26006000518770

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/н
д/н
01.01.1900
д/н
01.01.1900
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Вид діядьності не ліцензується
 

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1)Найменування
д/н
2)Організаційно-правова форма
3)Код за ЄДРПОУ
01011900
4)Місцезнаходження
д/н
5)Опис
За звітний період участі у створенні юридичних осіб не брав.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
01.01.1900
01.01.1900
д/н
Опис
Посада корпоративного секретаря в акціонерному товаристві відсутня

Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1
2
3
4
Д/н
уповноважене рейтингове агентство
31.01.2000
Д/н

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м.Києву
19030825
01032 Україна 80000 Шевченківський м.Київ бул. Тараса Шевченка, 50-Г
0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
529
Д/н Д/н 01.01.1900 Д/н
99.795
Усього
99.795

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада
Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Синявський Глiб Євгенович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 519153 24.06.1997 Дарницьке РУ ГУ МВС України м.Києва
4)Рік народження**
1972
5)Освіта**
Вища
6)Стаж роботи (років)**
12
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Вiсма", Директор
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.12.2013 3 роки
9)Опис
Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, винагорода, в т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1)Посада
Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Івашко Андрiй Юрiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 602578 06.11.1997 Дарницьке РУ ГУ МВС України м.Києва
4)Рік народження**
1970
5)Освіта**
Вища
6)Стаж роботи (років)**
15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Комплект-магнетик" - фiнансовий директор
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.12.2013 3 роки
9)Опис
Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, винагорода, в т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1)Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Майданік Василь Іванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 845799 07.12.2001 Деснянське РУ ГУ МВС України м.Києва
4)Рік народження**
1961
5)Освіта**
Вища
6)Стаж роботи (років)**
25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "АТП 13070", Головний механiк
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.12.2013 3 роки
9)Опис
Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди встановлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1)Посада
Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сависько Сергій Васильович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 328559 02.03.2000 Дарницьке РУ ГУ МВС України м.Києва
4)Рік народження**
1970
5)Освіта**
Вища
6)Стаж роботи (років)**
22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Транс-Оболонь" Заступник директора з комерційних питань
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.12.2013 3 роки
9)Опис
Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди встановлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1)Посада
Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лудченко Тамара Максимівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 785944 27.12.2001 Оболонський РУ ГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**
1956
5)Освіта**
середня/спеціальна
6)Стаж роботи (років)**
8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Транс - Оболонь" заступник головного бухгалтера
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2011 безстроковий трудовий договір
9)Опис
Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди встановлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначена на посаду з 01.07.2011р. Наказ № 75-к

1)Посада
Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Транс Логістик"
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
34839779
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.12.2013 3 роки
9)Опис
Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, винагорода в т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалась.

1)Посада
Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сависько Василь Йосипович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 357199 03.12.1996 Днiпровське РУ ГУ МВС України м.Києва
4)Рік народження**
1945
5)Освіта**
Вища
6)Стаж роботи (років)**
42
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "АТП-13070", Голова правлiння
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.12.2013 3 роки
9)Опис
Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди встановлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Голова Ревiзiйної комiсiї
Майданник Василь Іванович
СО 845799 07.12.2001 Деснянське РУ ГУ МВС України м.Києва
6543
0.11000000000
6543
0
0
0
Директор
Сависько Сергій Васильович
СО 328559 02.03.2000 Дарницьке РУ ГУ МВС України м.Києва
28214
0.48940000000
28214
0
0
0
Член Наглядової ради
ТОВ "Вітекс Україна"
32454063
385846
6.69280000000
385846
0
0
0
Голова Наглядової ради
Сависько Василь Йосипович
СН 357199 03.12.1996 Днiпровське РУ ГУ МВС України м.Києва
221954
3.84990000000
221954
0
0
0
Член Наглядової ради
ТОВ "Транс Логістик"
34839779
547686
9.49990000000
547686
0
0
0
Член Наглядової ради
Синявський Глiб Євгенович
СН 519153 24.06.1997 Дарницьке РУ ГУ МВС України м.Києва
460195
7.98240000000
460195
0
0
0
Член Наглядової ради
Івашко Андрiй Юрiйович
СН 602578 06.11.1997 Дарницьке РУ ГУ МВС України м.Києва
547736
9.50080000000
547736
0
0
0
Головний бухгалтер
Лудченко Тамара Максимівна
СО 785944 27.12.2001 Оболонський РУ ГУ МВС України в м. Києві
10
0.00020000000
10
0
0
0
Усього
2198184
38.1254
2198184
0
0
0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н
д/н
д/н Україна 32000 д/н д/н д/н
0
0
0
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н
д/н д/н 01.01.1900 д/н
0
100
0
0
0
0
Усього
0
100
0
0
0
0

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення
23.04.2014
Кворум зборів**
84.74
Опис Порядок денний: 1. Про обрання лічільної комісії, голови та секретаря Загальних зборів та затвердження регламенте загальних зборів товариства. 2. Звіт Наглядової ради за 2013 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 3.Звіт виконавчого органу (Директора) за 2013 роки та прийняття рішення за наслідками цьго звіту. 4.Звіт ревізійної комісії за 2013 роки та прийняття рішення за наслідками цього звіту. 5. Затвердження річного звіту товариства за 2013 роки. 6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльністи за 2013 роки. 7. Затвердження (схвалення) правочинів. Загальні збори скликалися Наглядовою радою Товариства.
 

Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
0
0
0
0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
01.01.1900
01.01.1900
01.01.1900
01.01.1900
Дата виплати дивідендів
01.01.1900
01.01.1900
01.01.1900
01.01.1900
Опис Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за звiтний перiод): Дивiденди не виплачувались Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по привiлейованих акцiях (за звiтний перiод): Дивiденди не виплачувались Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): Дивiденди не виплачувались Дата закiнчення виплати дивiдендiв: Дивіденди не виплачувались

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
ТОВ "Аудиторська компанія "П.С.П.Аудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ
36412992
Місцезнаходження
01135, м. Київ, вул. Златоустівська ,23 вул. Московська, 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свідотство № 4276
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.04.2009
Міжміський код та телефон
044 2810607
Факс
044 2810607
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
Аудиторськi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
ТОВ "Стандарт"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ
31954068
Місцезнаходження
04071, м.Київ, вул. Верхній Вал, буд. 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ № 572016
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
06.12.2010
Міжміський код та телефон
(044) 3777361
Факс
(044)377362
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис
Укладено догоівр № 23 від 11.09.2013 р. Акт прийому – передачі (без номера) системи реєстру підписаний 18 вересня 2013 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Ліцензія АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
Міжміський код та телефон
044 3777265
Факс
044 3777265
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис
Депозитарна діяльність

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Країна"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ
20842474
Місцезнаходження
04176, м. Київ, Електриків, буд.29-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ №569471
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.01.2011
Міжміський код та телефон
(044)5593666
Факс
(044)5360708
Вид діяльності
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис
Генеральний договір 49/320 від 17.10.2014 р.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13.03.2008
96/1/08
НКЦПФР
UA4000174411
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0.25
5765128
1441282
100
Опис iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Емiтентом акції не торгувались. iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Вихiд на зовнiшнi ринки не здiйснювався. iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Лiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах не здiйснюється. Мета додаткової емiсiї: У звiтному перiодi додаткової емiсiї акцiй не здiйснювалось. Спосiб розмiщення: У звiтному перiодi розмiщення не здiйснювалось.
 

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

Процентні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01.1900
д/н
д/н
0
0
Документарні іменні
0
0
д/н
0
01.01.1900
Опис iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Облiгацiї не випускались. iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Мета додаткової емiсiї: Спосiб розмiщення:
 

Дисконтні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
01.01.1900
д/н
д/н
0
0
Документарні іменні
0
01.01.1900
Опис iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Облiгацiї не випускались. iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Мета додаткової емiсiї: Спосiб розмiщення:
 

Цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.01.1900
д/н
д/н
0
0
Документарні іменні
0
д/н
01.01.1900
Опис iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Облiгацiї не випускались. iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Мета додаткової емiсiї: Спосiб розмiщення:
 

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
1
2
3
4
5
01.01.1900 Акція проста бездокументарна іменна 0 0 д/н
Опис iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: iншi цiннi папери не випускались iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Мета додаткової емiсiї: Спосiб розмiщення: iншi цiннi папери не випускались.
 

Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію Вид похідних цінніх паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн.) Характеристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01.1900 д/н Акція привілейована Акція привілейована бездокументарна іменна д/н д/н д/н д/н 0 0 д/н

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*

№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
1
01.01.1900
0
01.01.1900
д/н
д/н
0

Опис бізнесу

Важливих подій розвитку у звітному періоді не відбувалось.
Змiни органiзацiйної структури товариства у звiтному періоді не здiйснювалось.
86 чол.
Емітент не належить до будь-яких обє,днань підприємств
Спільну діяльність з іншими підприємствами та установами не проводить
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходило.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999 р., П(С)БО. Облікова політика затверджена наказом № 24від 30 грудня 2013 року “Про облікову політику підприємства на 2013 рік”. Метод амортизацiї основних засобiв обрано вiдповiдно до норм Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. №2755 (iз змiнами i доповненнями). Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво або iншому вибуттi здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.
Згідно Статуту основними видами діяльності товариства є надання транспортних послуг, організація технічного обслуговування і ремонту автомибілів, здача майна в оренду та здійснення торгової діяльності (столова).
В останнi роки 5 років не проводило операцій по придбанню та відчуженню активів.
Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради або виконавчого оргвну, афілійованими особами не укладали.
Основнi засоби емiтента включають будинкi i споруди за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 11, машини i обладнання, траспортнi засоби, iнструмента та iншi необоротнi активи. Найбiльшу питому вагу становлять будинки і споруди та транспортнi засоби. Транспортнi засоби мають ступiнь зносу більше 80%.
Недостатнiсть власних обiгових коштiв та iнвестицiйних ресурсiв вимагає вiд емiтента залучення значних кредитних ресурсiв. Це зумовлює необхiдністьi сплати процентiв за користування ними. За рiк сплачено процентiв в сумi 1387,8 тис. грн. .
За звiтний рiк пiдприємством сплачено штрафних санкцiй на суму 55,5 тис. Грн.
В якостi джерел фiнансування дiяльностi пiдприємства за останнi роки використовуються доходи вiд основної дiяльностi. Крiм того широко залучаються кредити банкiв.
Суттєвих укладених, але не виконанах пiдприємством договорiв немає.
У 2015 р. планується освоювати енергозберігаючі технології направленні на зменшення собівартості послуг. За рахунок надходжень вiд основної дiяльностi планується здiйснити погашення кредитних зобов"язань та процентiв. Це має забезпечити покращення фінансового стану.
Дослiдження i розробки пiдприємством не здiйснюються.
Судових справ, стороною яких виступає емiтент на звiтну дату не має.
Д/н

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
13910
13200
0
0
13910
13200
будівлі та споруди
12947
12124
0
0
12947
12124
машини та обладнання
351
477
0
0
351
477
транспортні засоби
543
559
0
0
543
559
інші
69
40
0
0
69
40
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
13910
13200
0
0
13910
13200
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди використовуються для отримання доходів шляхом здачі їх в оренду, для адміністративних та виробничих цілей. Машини та обладнання викристовуються для обслуговування рухомого складу вантажного автотранспорта. Транспорті засоби використовуються в основній комерційній дільності. Первісна вартість основних засобів: на 31.12.2014р. 23659 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: Станом на 31.12.14 ступінь зносу основних засобів характеризується наступними даними: - в цілому по підприємству 32,8%, в т.ч.: - Будівлі та споруди - 20,2 %; -машини та обладнання - 69,31 %; - транспортні засоби - 81,5%; - інші - 90,1 % Ступінь використання основних засобів:У комерційній діяльності підприємства задіяно більше 95 % наявних основних засобів, які використовуються ефективно. Сума нарахованого (накопиченого) зносу на кінець періоду 10459тис. Грн.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
6621
5794
Статутний капітал (тис. грн.)
1441
1441
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
1441
1441
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5180 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5180 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4353 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4353 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку
X
6233
X
X
у тому числі:  
АКБ "Київ", дог. №85/06
10.07.2006
5789
20
20.12.2015
АКБ "Київ", дог. 20/08
19.02.2008
444
20
20.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском):
X
0
X
X
Д/н
01.01.2000
0
0
01.01.2000
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
д/н
01.01.1900
0
0
01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
д/н
01.01.1900
0
0
01.01.1900
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):
X
0
X
X
д/н
01.01.1900
0
0
01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Д/н
01.01.2000
0
X
01.01.2000
Податкові зобов'язання
X
296
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
2199
X
X
Усього зобов'язань
X
8728
X
X
Опис:
д/н

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
06.03.2014
21.03.2014
Відомості про проведення загальних зборів

XVI. Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторсько компанія "П.С.П. Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36412992
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Златоустівська,23
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4276 23.04.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» за 2014 рік Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Ми провели аудиторську перевірку Балансу Публічного акціонерного товариства «Транс-Оболонь» (далі – Товариство) станом на 31.12.2014р., Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток (усі звіти додаються) за рік, який закінчився на зазначену дату. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-XII, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) (МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування и виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 3. ОПИСАННЯ ОБСЯГУ АУДИТУ Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» для отримання інформації, необхідної під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, аудиторами здійснювались процедури оцінки ризиків та пов’язана з ними діяльність для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища». В результаті проведеної оцінки, ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства ідентифіковано не було. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Перевірка проводилась за програмою: якість оформлення первинних бухгалтерських документів, інвентаризацій та облікових регістрів; відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, звітності і первинним документам; правильність віднесення витрат на собівартість продукції та на результати господарсько-фінансової діяльності; стан розрахунків з дебіторами і кредиторами; ведення касових операцій, операцій по руху коштів, майна і джерел формування коштів; дотримання вимог діючих МСФЗ. Перевірка проводилась вибірковим методом, при визначеному аудиторами рівні суттєвості більше 306 тис. грн., що складає 2% від розміру валюти балансу, зазначеного в «Балансі на 31.12.2014р.» (Форма № 1). Рівень суттєвості визначено аудитором на свій розсуд, згідно з його професійним судженням, у відповідності до МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту». При перевірці використовувались дані головної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій, первинних документів. Система обліку у Товаристві забезпечує регулярний збір і обробку інформації, що необхідна для складання фінансової звітності, та може служити базою для складання фінансової звітності. 4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ Аудитори не були присутніми під час проведення інвентаризації необоротних активів Товариства, оскільки ці дати передували запрошенню нас як аудиторів. Однак, за допомогою здійснення інших процедур (перевірка надходження та вибуття (списання) необоротних активів, нарахування амортизації) аудитори отримали можливість підтвердити суму необоротних активів, відображених в балансі станом на 31.12.2014р. На нашу думку, за винятком впливу зауваження, наведеного в попередньому параграфі, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан Товариства станом на «31» грудня 2014 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2014 рік згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності і відповідають законодавчим та нормативним вимогам. 5. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «П.С.П. Аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4276, виданого згідно Рішення Аудиторської Палати України №201/3 від 23.04.2009р., аудитором Сушко Д.С. (сертифікат серія А № 005423 від 26.06.2003р.), аудитором Поліщук О.В. (сертифікат серія А № 006509 від 18.12.2008р.). Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 23 А, /Літера «М»/; контактний телефон (факс) – (044) 281-06-07. Місце проведення аудиту – м. Київ, Оболонський район, вул. Богатирська, буд. 11. Дата видачі висновку: 09.04.2015р. 6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА Повна назва підприємства – Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь». Код ЕДПРОУ: 05475216. Дата державної реєстрації: 05.01.1996р. Місцезнаходження згідно з установчими документами: 04209, м. Київ, Оболонський район, вул. Богатирська, буд. 11. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 643728 від 23.12.2013р. Види діяльності за КВЕД: - 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; - 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; - 56.29 Постачання інших готових страв; - 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - 52.10 Складське господарство; - 86.21 Загальна медична практика; - 47.30 Роздрібна торгівля пальним. За період, що перевірявся, зміни до Статуту не вносились. 7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Аудиторська перевірка проводилась на підставі договору № 04/02-2015 від 05.02.2015р. Дата початку перевірки - «10» березня 2015 року. Дата закінчення перевірки - «09» квітня 2015 року. Перелік перевіреної фінансової інформації: 1. Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2014р.; 2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2014 рік; 3. Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2014 рік; 4. Форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2014 рік; 5. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2014 рік; 6. Додаток до приміток (довільна форма). Відповідальність за повноту та достовірність представленої для перевірки фінансової звітності, точність і повноту відображення в первинних документах господарських і фінансових операцій своєчасність записів в документах синтетичного та аналітичного обліку несе керівництво Підприємства: Керівник – Сависько Сергій Васильович. Головний бухгалтер – Лудченко Тамара Максимівна. Аудитори несуть відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі проведеної аудиторської перевірки. Підставою для проведення аудиторської перевірки є наступні нормативні документи: Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями до нього); Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-XII (зі змінами і доповненнями); Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI, Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. № 448/96-ВР, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV (далі – ЗУ № 996-XIV). 8. ОПИС ПЕРЕВІРЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 8.1. Облік активів 8.1.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів та їх знос (амортизація) Класифікація, оцінка, вибуття, амортизація необоротних активів відбувається у відповідності до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (далі – МСБО) 16 «Основні засоби». Бухгалтерський облік необоротних активів здійснюється із застосуванням субрахунків, затверджених Планом рахунків згідно облікової політики Товариства. Операції з основними засобами оформлюються документами, типові форми яких затверджені наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995р. № 352. Аудиторською перевіркою розбіжностей між даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності не встановлено. Станом на 31.12.2014р. на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» та 15 «Капітальні інвестиції» обліковувались необоротні активи, залишкова вартість яких складає 13 201 тис. грн. У складі необоротних активів на балансі Товариства станом на 31.12.2014р. також обліковуються: - відстрочені податкові активи - 82 тис. грн.; - гудвіл - 10 тис. грн. Протягом перевіреного періоду амортизація основних засобів та нематеріальних активів здійснювалася Товариством прямолінійним методом, що відповідає нормам МСБО 16 «Основні засоби». В примітках до фінансової звітності за 2014 рік Товариством зазначено, що для обліку необоротних активів обліковою політикою обрано облік за історичною собівартістю об’єкта. Облік необоротних активів в цілому відповідає законодавчим та нормативним вимогам. 8.1.2. Облік фінансових інвестицій Станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства на субрахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» обліковуються довгострокові фінансові інвестиції на загальну суму 592 тис. грн. у вигляді придбаних акцій інших підприємств (з частками в статутному капіталі менше 20%). Класифікація, оцінка та облік фінансових інвестицій відбувається у відповідності до вимог МСФЗ. 8.1.3. Облік запасів, товарно-матеріальних цінностей Облік матеріальних цінностей ведеться Товариством на балансових рахунках: - 20 «Виробничі запаси»; - 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»; - 28 «Товари». Оприбуткування запасів в бухгалтерському обліку Товариства відбувалось на підставі документів, отриманих від постачальників, за цінами їх придбання. Оцінка вартості запасів при оприбуткуванні на баланс відповідає вимогам МСБО 12 «Запаси» та обліковій політиці Товариства. Станом на 31.12.2014р. склад запасів Товариства становить: - виробничі запаси - 365 тис. грн.; - товари - 2 тис. грн. Дані синтетичного обліку відповідають даним аналітичного обліку ТМЦ, розбіжностей даних облікових реєстрів та головної книги не встановлено. Облік запасів в цілому відповідає законодавчим та нормативним вимогам. 8.1.4. Облік розрахункових операцій та розрахунків з підзвітними особам Порядок ведення касових операцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів здійснюється з дотриманням вимог Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004р. № 637 (далі – Постанова № 637). Касові звіти на Підприємстві складаються своєчасно. Касові книги прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою та підписами керівника та головного бухгалтера Підприємства, що відповідає вимогам Постанови № 637. Операції за розрахунками з підзвітними особами реальні та відображені в бухгалтерському обліку на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» правильно. Облік банківських операцій Підприємства ведеться на бухгалтерському субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті». Залишок грошових коштів на поточних рахунках Товариства станом на 31.12.2014р. становить 12 485,44 грн., що підтверджуються банківськими виписками. Залишок готівки в касі Товариства станом на 31.12.2014р. становив 1 723,97 грн. Таким чином, здійснення розрахункових операцій в цілому відповідає вимогам чинного законодавства. 8.1.5. Облік розрахунків з дебіторами та інших активів Бухгалтерський облік розрахунків з дебіторами ведеться Товариством по наступних бухгалтерських рахунках: - 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; - 37 «Розрахунки з різними дебіторами»; - 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; - 64 «Розрахунки за податками й платежами». Всі суми дебіторської заборгованості оцінені та розкриті правильно у відповідності з МСБО. Станом на 31.12.2014р. загальна сума дебіторської заборгованості Товариства становить 1 083 тис. грн., в т.ч. за: - товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) – 271 тис. грн.; - за виданими авансами – 371 тис. грн.; - інша поточна дебіторська заборгованість – 34 тис. грн.; - інші оборотні активи – 407 тис. грн. Облік дебіторської заборгованості в цілому відповідає вимогам чинного законодавства. Аудитори вважають, що розкриття інформації щодо обліку активів відповідає нормативам, встановленим Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 8.2. Облік зобов’язань 8.2.1. Облік розрахунків з кредиторами Бухгалтерський облік розрахунків з кредиторами ведеться Товариством по наступних бухгалтерських рахунках та субрахунках: - 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; - 64 «Розрахунки за податками й платежами»; - 65 «Розрахунки зі страхування»; - 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»; - 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Визнання, облік та оцінка зобов’язань ведеться з дотриманням вимог МСФЗ. Загальна сума кредиторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2014р. становить 4 139 тис. грн., в т.ч.: - за довгостроковими зобов’язаннями – 1 644 тис. грн.; - за товари, роботи, послуги – 163 тис. грн.; - з бюджетом – 296 тис. грн.; - зі страхування – 126 тис. грн.; - з оплати праці – 269 тис. грн.; - за розрахунками з учасниками – 16 тис. грн.; - поточні забезпечення – 170 тис. грн.; - інші поточні зобов’язання – 1 455 тис. грн. Станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства обліковується також довгострокова заборгованість за отриманими кредитами від АКБ «Київ» на загальну суму 4 589 тис. грн. Поточна заборгованість за даними зобов’язаннями склала 1 644 тис. грн. Облік особового складу, використання робочого часу та оплати праці здійснюється за типовими формами документів, затвердженими наказами Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008р. № 489, «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.1995р. № 277, «Про затвердження форми первинного обліку та Інструкції по її заповненню» від 26.12.1995р. № 343. Заробітна плата нараховується відповідно до штатного розкладу Підприємства. Утримання із заробітної плати та нарахування на фонд оплати праці до бюджету і інших цільових фондів в цілому відповідає вимогам чинного законодавства. Облік розрахунків по заробітній платі ведеться Підприємством на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці». Розбіжностей між даними фінансової звітності та даними синтетичного бухгалтерського обліку Товариства не встановлено. Аудитори вважають, що розкриття інформації щодо обліку зобов’язань в цілому відповідає нормативам, встановленим Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності. 8.3. Власний капітал товариства та відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 8.3.1. Статутний капітал Згідно зі Статутом станом на 31.12.2014р. статутний капітал Товариства становить 1 441 282 (один мільйон чотириста сорок одна тисяча двісті вісімдесят дві) гривні та поділений на 5 765 128 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Станом на 31.12.2014р. фактично внесено 1 441 282,00 грн. (100 % статутного капіталу). В бухгалтерському обліку статутний капітал обліковується на балансовому рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал». Станом на 31.12.2014р. власний капітал Підприємства складається зі: - зареєстрованого (пайового) капіталу в сумі – 1 441 тис. грн.; - капіталу у дооцінках в сумі – 3 650 тис. грн.; - додаткового капіталу в сумі – 7 тис. грн.; - резервного капіталу в сумі – 137 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в сумі – 1 387 тис. грн.; - вилученого капіталу в сумі – (-1) тис. грн. Таким чином, статутний капітал Товариства підтверджується в сумі 1 441 тис. грн., а власний капітал станом на 31.12.2014р. в розмірі 6 621 тис. грн. Аудитори вважають, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу у всіх суттєвих аспектах відповідає нормативам, встановленим Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 8.3.2. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Розмір чистих активів Підприємства складає 6 621 тис. грн. і є більшим за статутний капітал, який відповідно, складає 1 441 тис. грн. Розрахунок проводився з дотриманням вимог «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485. Таким чином, за підсумками 2014 року вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-ІV дотримані. 8.4. Стан фінансової звітності та бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік Товариством ведеться з дотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291, а також Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Дані облікових регістрів відповідають залишкам по відповідних рахунках у головній книзі та даним балансу. Фінансова звітність Товариства ґрунтується на підставі даних бухгалтерського обліку та заповнюється згідно вимог МСБО 1. Фінансова звітність складається та подається вчасно. Основні питання щодо ведення бухгалтерського обліку згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності наведені в Примітках до фінансової звітності. Рекомендовано окремим наказом затвердити облікову політику Товариства що питань організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності. 8.5. Облік доходів і витрат Формування та бухгалтерський облік витрат відбувається у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Аудиторською перевіркою порушень не встановлено. Дані фінансової звітності відповідають даним синтетичного та аналітичного обліку Товариства та відображають реальні фінансові результати господарської діяльності Товариства. Виручка від основної діяльності, класифікація та оцінка доходу відображалася в бухгалтерському обліку Товариства згідно з МСБУ 18 «Доход». На підставі наданих бухгалтерських документів аудиторами підтверджується фінансовий результат Товариства за 2014 рік в розмірі 854 тис. грн. чистого прибутку. 8.6. Корпоративне управління, вчинення значних правочинів та інші істотні факти Корпоративне управління Товариства сприяє підвищенню його конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню: - належної уваги до інтересів акціонерів; - рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; - фінансової прозорості; - незалежного, об’єктивного та професійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства; - запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю. В цілому стан корпоративного управляння та порядок виконання значних правочинів відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI. Керуючий партнер Сертифікований аудитор, судовий експерт, к.е.н. (сертифікат серії А № 5423 АПУ) Д.С. Сушко Сертифікований аудитор (сертифікат серії А № 6509 АПУ) О.В. Поліщук

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1
2012
0
0
2
2013
1
0
3
2014
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть): д/н
Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть): д/н
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Внесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (запишіть): д/н
Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
1
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
5
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
Комітетів не має
Інші (запишіть)
Комітетів не має

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть)
Члени наглядової ради отримують заробітну плату по основному місцю роботи.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть): д/н
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть)
Д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Так
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління
Ні
Ні
Ні
Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Так
Ні
Ні
Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган (правління)
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть):
інших положень не має.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про склад органів управління товариства
Так
Так
Так
Так
Так
Статут та внутрішні документи
Так
Ні
Так
Так
Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Так
Ні
Так
Так
Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
Так
Ні
Так
Ні
Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)
Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше (запишіть)
д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть)
д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть)
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть)
д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?
Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
2015 | 01 | 01
Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ"
за ЄДРПОУ
05475216
Територія
за КОАТУУ
8038000000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Вантажний автомобільний транспорт
за КВЕД
49.41
Середня кількість працівників
86
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
вул. Богатирська, 11, м.Київ, Оболонський, 04209, Україна, (044) 413-95-07
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1000
1
1
0
первісна вартість
1001
1
1
0
накопичена амортизація
1002
0
0
0
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
0
Основні засоби:
1010
1572
1549
0
первісна вартість
1011
7794
7828
0
знос
1012
6222
6279
0
Інвестиційна нерухомість:
1015
12337
11651
0
первісна вартість
1016
15739
15831
0
знос
1017
3402
4180
0
Довгострокові біологічні активи:
1020
0
0
0
первісна вартість
1021
0
0
0
накопичена амортизація
1022
0
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції
1035
592
592
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
73
82
0
Гудвіл
1050
10
10
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
0
Усього за розділом I
1095
14585
13885
0
II. Оборотні активи
Запаси
1100
239
367
0
Виробничі запаси
1101
237
365
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
0
Готова продукція
1103
0
0
0
Товари
1104
2
2
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
119
271
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1

371

0
з бюджетом
1135
26
0
0
у тому числі з податку на прибуток
1136
26
0
0
з нарахованих доходів
1140
0
0
0
із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
498
34
0
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
8
14
0
Готівка
1166
2
2
0
Рахунки в банках
1167
6
12
0
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
0
резервах незароблених премій
1183
0
0
0
інших страхових резервах
1184
0
0
0
Інші оборотні активи
1190
418
407
0
Усього за розділом II
1195
1309
1464
0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
0
Баланс
1300
15894
15349
0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
1441
1441
0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
0
Капітал у дооцінках
1405
3650
3650
0
Додатковий капітал
1410
7
7
0
Емісійний дохід
1411
0
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
0
Резервний капітал
1415
137
137
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
560
1387
0
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 1 )
( 1 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
0
Усього за розділом I
1495
5794
6621
0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
5954
4589
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
0
Страхові резерви, у тому числі:
1530
0
0
0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)
1531
0
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)
1532
0
0
0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
1533
0
0
0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
1534
0
0
0
Інвестиційні контракти;
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
5954
4589
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
0
Векселі видані
1605
0
0
0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
1560
1644
0
за товари, роботи, послуги
1615
428
163
0
за розрахунками з бюджетом
1620
293
296
0
за у тому числі з податку на прибуток
1621
0
21
0
за розрахунками зі страхування
1625
123
126
0
за розрахунками з оплати праці
1630
258
269
0
за одержаними авансами
1635
0
0
0
за розрахунками з учасниками
1640
16
16
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
за страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
93
170
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
1375
1455
0
Усього за розділом IІІ
1695
4146
4139
0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
0
Баланс
1900
15894
15349
0

Примітки
д/н
Керівник
Директор Сависько С.В.
Головний бухгалтер
Головний бухгалтер Лудченко Т.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" за ЄДРПОУ 05475216
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
14212
15096
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
0
0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 6373 )
( 7152 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
0
0
Валовий: прибуток
2090
7839
7944
Валовий: збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
162
57
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2130
( 0 )
( 0 )
Адміністративні витрати
2130
( 5357 )
( 5344 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 197 )
( 73 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
2190
2447
2584
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
22
0
Інші доходи
2240
0
63
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 1365 )
( 1638 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 28 )
( 103 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
2290
1076
906
Фінансовий результат до оподаткування: збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-222
-201
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат: прибуток
2350
854
705
Чистий фінансовий результат: збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
0
0
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
854
705
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати
2500
3213
3430
Витрати на оплату праці
2505
3637
3598
Відрахування на соціальні заходи
2510
1347
1316
Амортизація
2515
1070
1139
Інші операційні витрати
2520
590
764
Разом
2550
9857
10247
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій
2600
5765128
5765128
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
5765128
5765128
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0.14
0.12
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0.14
0.12
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0

Примітки
д/н
Керівник
Директор Сависько С.В.
Головний бухгалтер
Головний бухгалтер Лудченко Т.М.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
2015 | 01 | 01
Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ"
за ЄДРПОУ
05475216
(найменування)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» ЗА 2014 РІК ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Код ЕДПРОУ: 05475216. Дата державної реєстрації: 05.01.1996р. Місцезнаходження згідно з установчими документами: 04209, м. Київ, Оболонський район, вул. Богатирська, буд.11. Види діяльності за КВЕД: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 56.29 Постачання інших готових страв 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 52.10 Складське господарство 86.21 Загальна медична практика 47.30 Роздрібна торгівля пальним ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень. За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». Фінансова звітність за 2014 рік є фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ. 3 моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на таких стандартах МСФЗ: ? МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»; ? МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; ? МСБО 2 «Запаси»; ? МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; ? МСБО 12 «Податок на прибуток»; ? МСБО 16 «Основні засоби»; ? МСБО 18 «Дохід»; ? МСБО 19 «Виплати працівникам»; ? МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»; ? МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»; ? МСБО 33 «Прибуток на акцію»; ? МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»; ? МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; ? МСБО 38 «Нематеріальні активи». ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Додатково до приміток до фінансової звітності в даному додатку наводимо стислий виклад суттєвих облікових політик, які застосовувало Товариство при складанні фінансової звітності. Основні засоби Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці свого терміну корисного використання. Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках. Нематеріальні активи Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників. Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання. Знецінення основних засобів і нематеріальних активів Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив. Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення. Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася. Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці. У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці. Необоротні активи, які утримуються для продажу Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості — або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації. Грошові кошти Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю Витрати на позики Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені. Резерви Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання. Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків. З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується раз на рік від фактично нарахованої заробітної плати працівникам за один місяць. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування розміру резерву для забезпечення оплати відпусток. Передплати постачальникам Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку. Поточний податок Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату. Відстрочений податок Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою. Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань. Поточний та відстрочений податки за період Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно. Пенсійні зобов’язання Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті «Відрахування на соціальні заходи». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. Визнання доходів Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Надання послуг Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2014р. складає 15 349 тис. грн. Таким чином, сума мінімального правочину становить 1 534,9 тис. грн. Товариство у 2014р. відповідно, до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», не здійснювало значних правочинів. Керівник Сависько Сергій Васильович Головний бухгалтер Лудченко Тамара Максимівна

 

 

 

 


 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация