укр    eng

<< Назад

Річна інформація емітента ПАТ «Транс-Оболонь» 2011 рік

Річна інформація емітента

Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»

(за 2013 рік)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента  - Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»

1.2. Організаційно-правова форма – Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента – 04209 вул. Богатирська, 11, м.Київ,

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05475216

1.5. Міжміський код та телефон – (044) 4139593

1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента – Серія А00 № 816556

1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію – 05.01.1996

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.trans-obolon.com.ua

1.9. Розмір статутного капіталу емітента -1441282 грн.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

15894

16830

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

13910

14703

Довгострокові фінансові інвестиції 

592

592

Запаси 

476

465

Сумарна дебіторська заборгованість 

644

808

Грошові кошти та їх еквіваленти 

8

12

Власний капітал 

5794

5089

Статутний капітал 

1441

1441

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

560

(145)

Довгострокові зобов'язання 

5954

7514

Поточні зобов'язання 

4145

4227

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. 

0,122287

0,090197477

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

0,122287

0,090197477

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

5765128

5765128

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість 

0,0 

0,0

у відсотках від статутного капіталу 

  0,0

0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0,0

0,0

Вартість чистих активів 

5794

5089

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

            Органами управління товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор акціонерного товариства, ревізійна комісія. Інформація про посадові особи: Голова Наглядової ради – Сависько В.Й. Члени Наглядової ради ТОВ «Вітекс Україна», ТОВ «Транс Логістик», Синявський Г.Є., Івашко А.Ю.. Голова ревізійної комісії Майданік В.І. Директор Сависько С.В. Головний бухгалтер Лудченко Т.М. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі злочини не мають.
            Засновниками акціонерного товариства є: 529 фізична особа, яким належить 92,91% акцій та чотири юридичні особи, яким належить 7,09 % акцій. На звітну дату товариством викуплено 784 акції власної емісії (0,0127%).

4. Інформація про цінні папери емітента

            Статутний капітал товариства зареєстрований в розмірі 1441282 грн. Він поділений на 5765128 (п¢ять мільйонів сімсот шістдесят п¢ять тисяч сто двадцять вісім) простих іменних акцій номіналом 0,25 грн. кожна. Форма випуску акцій – без документарна. Усі акції розміщені, окрім 784 акцій, викуплених товариством. Акції в лістингу не розміщені.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

            Зберігач цінних паперів товариства  ТОВ «Стандарт » (ЄДРПОУ 31954068, ліцензія серія АГ № 572016, видана ДКЦПФР від 06.12.2010 року).

            Обслуговування випуску цінних паперів здійснює ПАТ «Національний депозитарій України», (ЄДРПОУ 30370711,  ліцензія серія АВ № 581322, видана ДКЦПФР від 19.09.2006 року).

6. Інформація про загальні збори 

 1. Річні загальні збори акціонерів відбулися 17.12.2013 р. Кворум склав 85,45% голосів акціонерів. На зборах розглянуті наступні питання: 1.Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3. Звіт Виконавчого органу (Директора)  2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік.
 6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік та 2012 рік.
 7. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства.
 8. Приведення Статуту Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 9. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди.
 12. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 13. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
 14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди.
 15. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
 16. Затвердження (схвалення) правочинів.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

 

Показник 

за період 

Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) 

3585,1 

Чисельність працівників - всього 

86 

8. Інформація про дивіденди

У звітному періоді дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

9. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань 

Дата виникнення 

Непогашена частина боргу
(тис. грн.) 

Відсоток за користування коштами (відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку 

Х 

7514  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

 • АКБ «Київ»

10.07.2006

6774

20,0

20.12.2015

 • АКБ «Київ» - кредитна лінія

19.02.2008

740

20,0

20.12.2015

Зобов'язання за цінними паперами 

Х 

0,0 

Х 

Х 

у тому числі: 

  

за облігаціями (за кожним випуском): 

Х 

0,0

Х 

Х 

за векселями (всього) 

Х 

0,0

Х 

Х 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): 

Х 

0,0

Х 

Х 

Податкові зобов'язання 

Х 

293

Х 

Х 

Фінансова допомога на зворотній основі 

Х 

  0,0

Х 

Х 

Інші зобов'язання 

Х 

  2292

Х 

Х 

Усього зобов'язань 

Х 

  10099

Х 

Х 

10. Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»ЗА 2013 РІК

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

            Ми провели аудиторську перевірку Балансу Публічного акціонерного товариства «Транс-Оболонь» (далі – Товариство) станом на 31.12.2013р., Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток (усі звіти додаються) за рік, який закінчився на зазначену дату.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
            Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-XII, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) (МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування и виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
            Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
            Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» для отримання інформації, необхідної під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, аудиторами здійснювались процедури оцінки ризиків та пов’язана з ними діяльність для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища». В результаті проведеної оцінки, ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства ідентифіковано не було.
            Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 1. Облікова система Товариства може служити базою для складання фінансової звітності.

            Перевірка проводилась за програмою: якість оформлення первинних бухгалтерських документів, інвентаризацій та облікових регістрів; відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, звітності і первинним документам; правильність віднесення витрат на собівартість продукції та на результати господарсько-фінансової діяльності; стан розрахунків з дебіторами і кредиторами; ведення касових операцій, операцій по руху коштів, майна і джерел формування коштів; дотримання вимог діючих МСФЗ.
            Перевірка проводилась вибірковим методом. При перевірці використовувались дані головної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій, первинних документів.
Система обліку у Товаристві забезпечує регулярний збір і обробку інформації, що необхідна для складання фінансової звітності.
            Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2013р. підтверджується в сумі 15 894 тис. грн.
Товариство обрало дату переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01.01.2012р., а тому перший звіт за Міжнародними стандартами фінансової звітності складається станом на 31.12.2013р. Порівняльну інформацію за 2012 рік, трансформовану відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», а також пояснення як перехід на МСФЗ вплинув на фінансовий стан  та фінансові результати Товариство наводить у Додатках до Приміток до фінансової звітності довільної форми.
            Аудитори не були присутніми під час проведення інвентаризації необоротних активів Товариства, оскільки ці дати передували запрошенню нас як аудиторів. Однак, за допомогою здійснення інших процедур (перевірка надходження та вибуття (списання) необоротних активів, нарахування амортизації) аудитори отримали можливість підтвердити суму необоротних активів, відображених в балансі станом на 31.12.2013р.

            На нашу думку, за винятком впливу зауваження, наведеного в попередньому параграфі, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан Товариства станом на «31» грудня 2013 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2013 рік згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності і відповідають законодавчим та нормативним вимогам.

1. Основні відомості про аудиторську фірму

            Перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «П.С.П. Аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4276, виданого згідно Рішення Аудиторської Палати України №201/3 від 23.04.2009р., аудитором Сушко Д.С. (сертифікат серія А № 005423 від 26.06.2003р.), аудитором Поліщук О.В. (сертифікат серія А № 006509 від 18.12.2008р.).

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 23 А, /Літера «М»/; контактний телефон (факс) –  (044) 281-06-07.
Місце проведення аудиту 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 1.
Дата видачі висновку: 18.04.2014р.

2. Основні відомості про емітента

Повна назва підприємства – Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь».
Код ЕДПРОУ: 05475216.
Дата державної реєстрації: 05.01.1996р.
Місцезнаходження згідно з установчими документами: 04209, м. Київ, Оболонський район, вул. Богатирська, буд. 11.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 643728 від 23.12.2013р.
Види діяльності за КВЕД:

 • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
 • 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 • 56.29 Постачання інших готових страв;
 • 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
 • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 • 52.10 Складське господарство;
 • 86.21 Загальна медична практика;
 • 47.30 Роздрібна торгівля пальним.

            За період, що перевірявся, зміни до Статуту не вносились.

3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

            Аудиторська перевірка проводилась на підставі договору № 11/01-2014 від 27.01.2014р.

Перелік перевіреної фінансової  інформації:
1. Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2013р.;
2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2013 рік;
3. Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2013 рік;
4. Форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2013 рік;
5. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2013 рік;
6. Додаток до приміток (довільна форма).
Відповідальність за повноту та достовірність представленої для перевірки фінансової звітності, точність і повноту відображення в первинних документах господарських і фінансових операцій своєчасність записів в документах синтетичного та аналітичного обліку несе керівництво Підприємства:
                                                           
Керівник –  Сависько Сергій Васильович.

Головний бухгалтер – Лудченко Тамара Максимівна.

Аудитори несуть відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі проведеної аудиторської перевірки.

            Підставою для проведення аудиторської перевірки є наступні нормативні  документи: Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями до нього); Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-XII (зі змінами і доповненнями); Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI, Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. № 448/96-ВР, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р.              № 996-XIV (далі – ЗУ № 996-XIV), Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011р. № 1360 (далі – «Вимоги»).

4. Змістовна частина

4.1. Облік активів

4.1.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів та їх знос (амортизація)

            Класифікація, оцінка, вибуття, амортизація необоротних активів відбувається у відповідності до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (далі – МСБО) 16 «Основні засоби».
Бухгалтерський облік необоротних активів здійснюється із застосуванням субрахунків, затверджених Планом рахунків згідно облікової політики Товариства.
            Операції з основними засобами оформлюються документами, типові форми яких затверджені наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995р. № 352.
            Аудиторською перевіркою розбіжностей між даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності не встановлено.
            Станом на 31.12.2013р. на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» та 15 «Капітальні інвестиції» обліковувались необоротні активи, залишкова вартість яких складає 13 910 тис. грн. У складі необоротних активів на балансі Товариства станом на 31.12.2013р. також обліковуються:

 • відстрочені податкові активи             - 73 тис. грн.;
 • гудвіл                                                       - 10 тис. грн.

            Протягом перевіреного періоду амортизація основних засобів та нематеріальних активів здійснювалася Товариством прямолінійним методом, що відповідає нормам МСБО 16 «Основні засоби».
В примітках до фінансової звітності за 2013 рік Товариством зазначено, що для обліку необоротних активів обліковою політикою обрано облік за історичною собівартістю об’єкта.
Облік необоротних активів в цілому відповідає законодавчим та нормативним вимогам.

4.1.2. Облік фінансових інвестицій

            Станом на 31.12.2013р. на балансі Товариства на субрахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» обліковуються довгострокові  фінансові інвестиції на загальну суму  592 тис. грн. у вигляді придбаних акцій інших підприємств (з частками в статутному капіталі менше 20%).

            Класифікація, оцінка та облік фінансових інвестицій відбувається у відповідності до вимог МСФЗ.

4.1.3. Облік запасів, товарно-матеріальних цінностей

            Облік матеріальних цінностей ведеться Товариством на балансових рахунках:

 • 20 «Виробничі запаси»;
 • 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;
 • 28 «Товари».

            Оприбуткування запасів в бухгалтерському обліку Товариства відбувалось на підставі документів, отриманих від постачальників, за цінами їх придбання. Оцінка вартості запасів при оприбуткуванні на баланс відповідає вимогам МСБО 12 «Запаси» та обліковій політиці Товариства.
Станом на 31.12.2013р. склад запасів Товариства становить:

 • виробничі запаси           - 237 тис. грн.;
 • товари                              -     2 тис. грн.

            Дані синтетичного обліку відповідають даним аналітичного обліку ТМЦ, розбіжностей даних облікових реєстрів та головної книги не встановлено.
Облік запасів в цілому відповідає законодавчим та нормативним вимогам.

4.1.4. Облік розрахункових операцій та розрахунків з підзвітними особами

             Порядок ведення касових операцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів здійснюється з дотриманням вимог Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004р. № 637 (далі – Постанова № 637). Касові звіти на Підприємстві складаються своєчасно.
Касові книги прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою та підписами керівника та головного бухгалтера Підприємства, що відповідає вимогам Постанови № 637.
            Операції за розрахунками з підзвітними особами реальні та відображені в бухгалтерському обліку на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» правильно.
            Облік банківських операцій Підприємства ведеться на бухгалтерському субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті».
            Залишок грошових коштів на поточних рахунках Товариства станом на 31.12.2013 р. становить 5 634,56 грн., що підтверджуються банківськими виписками.
            Залишок готівки в касі Товариства станом на 31.12.2013р. становив 2 252,03 грн.
            Таким чином, здійснення розрахункових операцій в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.

4.1.5. Облік розрахунків з дебіторами

            Бухгалтерський облік розрахунків з дебіторами ведеться Товариством по наступних бухгалтерських рахунках:

 • 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;
 • 37 «Розрахунки з різними дебіторами»;
 • 63 «Розразунки з постачальниами та підрядниками»;
 • 64 «Розрахунки за податками й платежами».

            Всі суми дебіторської заборгованості оцінені та розкриті правильно у відповідності з МСБО.
Станом на 31.12.2013р. загальна сума дебіторської заборгованості Товариства становить 1 062 тис. грн., в т.ч. за:

 • товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)         – 119 тис. грн.;
 • за виданими авансами                                                               –     1 тис. грн.;
 • за розрахунками з бюджетом                                                    –   26 тис. грн.;
 • інша поточна дебіторська заборгованість                               – 498 тис. грн.;
 • інші оборотні активи                                                                 – 418 тис. грн.

            Облік дебіторської заборгованості в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.
Аудитори вважають, що розкриття інформації щодо обліку активів відповідає нормативам, встановленим Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4.2. Облік зобов’язань
4.2.1. Облік розрахунків з кредиторами

Бухгалтерський облік розрахунків з кредиторами ведеться Товариством по наступних бухгалтерських рахунках та субрахунках:

 • 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;
 • 64 «Розрахунки за податками й платежами»;
 • 65 «Розрахунки зі страхування»;
 • 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;
 • 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

            Визнання, облік та оцінка зобов’язань ведеться з дотриманням вимог МСФЗ.
Загальна сума кредиторської заборгованості Підприємства станом на    31.12.2013р. становить
4 145 тис. грн., в т.ч.:

 • за довгостроковими зобов’язаннями             – 1 560 тис. грн.;
 • за товари, роботи, послуги                             –    428 тис. грн.;
 • з бюджетом                                                       –    293 тис. грн.;
 • зі страхування                                                   –    123 тис. грн.;
 • з оплати праці                                                   –    258 тис. грн.;
 • за розрахунками з учасниками                       -      16 тис. грн.;
 • поточні забезпечення                                       –     93 тис. грн.;
 • інші поточні зобов’язання                             – 1 374 тис. грн.

            Станом на 31.12.2013р.  на балансі Товариства обліковується також довгострокова заборгованість за отриманими кредитами від АКБ «Київ» на загальну суму 5 954 тис. грн. Поточна заборгованість за даними зобов’язаннями склала 1 560 тис. грн.
            Облік особового складу, використання робочого часу та оплати праці   здійснюється за типовими формами документів, затвердженими наказами  Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008р.                № 489, «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.1995р. № 277, «Про затвердження форми первинного обліку та Інструкції по її заповненню» від 26.12.1995р. № 343.
Заробітна плата нараховується відповідно до штатного розкладу Підприємства.
Утримання із заробітної плати та нарахування на фонд оплати праці до бюджету і інших цільових фондів в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.
            Облік розрахунків по заробітній платі ведеться Підприємством на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».
            Розбіжностей між даними фінансової звітності та даними синтетичного бухгалтерського обліку Товариства не встановлено.
            Аудитори вважають, що розкриття інформації щодо обліку зобов’язань в цілому відповідає нормативам, встановленим Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності.

4.3. Власний капітал Підприємства та відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

4.3.1. зареєстрований (пайовий) капітал

            Згідно зі Статутом станом на 31.12.2013р. статутний капітал Товариства становить 1 441 282 (один мільйон чотириста сорок одна тисяча двісті вісімдесят дві) гривні та поділений на 5 765 128 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

            Станом на 31.12.2013р. фактично внесено 1 441 282,00 грн. (100 % статутного капіталу).
            В бухгалтерському обліку статутний капітал обліковується на балансовому рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал».
            Станом на 31.12.2013р. власний капітал Підприємства складається зі:

 • зареєстрованого (пайового) капіталу в сумі               – 1 441 тис. грн.;
 • капіталу у дооцінках в сумі                                          – 3 650 тис. грн.;
 • додаткового капіталу в сумі                                         –        7 тис. грн.;
 • резервного капіталу в сумі                                            –    137 тис. грн.;
 • нерозподіленого прибутку в сумі                                –    560 тис. грн.;
 • вилученого капіталу в сумі                                           –      (-1) тис. грн.

            Таким чином, статутний капітал Товариства підтверджується в сумі 1 441 тис. грн., а власний капітал станом на 31.12.2013р. в розмірі 5 794 тис. грн.
            Аудитори вважають, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу у всіх суттєвих аспектах відповідає нормативам, встановленим Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4.3.2. ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА

           

Розмір чистих активів Підприємства складає 5 794 тис. грн. і є більшим  за статутний капітал, який відповідно, складає 1 441 тис. грн. Розрахунок проводився з дотриманням вимог «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485. Таким чином, за підсумками 2013 року вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-ІV дотримані.

4.4. Стан фінансової звітності та бухгалтерського обліку

            Бухгалтерський облік Товариством ведеться з дотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291, а також Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
            Дані облікових регістрів відповідають залишкам по відповідних рахунках у головній книзі та даним балансу. Фінансова звітність Товариства ґрунтується на підставі даних бухгалтерського обліку та заповнюється згідно вимог МСБО 1.
            Фінансова звітність складається та подається вчасно.
            Основні питання щодо ведення бухгалтерського обліку згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності наведені в Примітках до фінансової звітності.

4.5. Облік доходів і витрат

            Формування та бухгалтерський облік витрат відбувається у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Аудиторською перевіркою порушень не встановлено.
Дані фінансової звітності відповідають даним синтетичного та аналітичного обліку Товариства та відображають реальні фінансові результати господарської діяльності Товариства.
Виручка від основної діяльності, класифікація та оцінка доходу відображалася в бухгалтерському обліку Товариства згідно з МСБУ 18 «Доход».

            На підставі наданих бухгалтерських документів аудиторами підтверджується фінансовий результат Товариства за 2013 рікв розмірі 705 тис. грн. чистого прибутку.

4.6. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

            Корпоративне управління Товариства сприяє підвищенню його конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню:

 • належної уваги до інтересів акціонерів;
 • рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
 • фінансової прозорості;
 • незалежного, об’єктивного та професійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства;
 • запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

            Значні правочини у Товаристві в 2013році не здійснювались.
В цілому стан корпоративного управляння та порядок виконання значних правочинів відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI.

Керуючий партнер
Сертифікований аудитор, судовий експерт, к.е.н.
(сертифікат серії А № 5423 АПУ)

Д.С. Сушко

 

                 

Сертифікований аудитор (сертифікат серії А № 6509 АПУ)

О.В. Поліщук

 

                 

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

            Повний текст річної інформації розміщено на www. stockmarket.gov.ua 28.04.14.

12. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор                                                           В.В.Сависько  


[1]) Підготовлено відповідно до вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 р. № 1528.

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация