укр    eng

<< Назад

Річна інформація емітента ПАТ «Транс-Оболонь» 2013 рік

Річна інформація емітента

Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»

(за 2011 рік)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента  - Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»

1.2. Організаційно-правова форма – Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента – 04209 вул. Богатирська, 11, м.Київ,

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05475216

1.5. Міжміський код та телефон – (044) 4139593

1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента – Серія А00 № 816556

1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію – 05.01.1996

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.trans-obolon.com.ua

1.9. Розмір статутного капіталу емітента -1441282 грн.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

18181

18960

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

15881

16739

Довгострокові фінансові інвестиції 

592

592

Запаси 

258

190

Сумарна дебіторська заборгованість 

929

915

Грошові кошти та їх еквіваленти 

9

21

Власний капітал 

4838

4120

Статутний капітал 

1441

  1441

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

(396)

  (1114)

Довгострокові зобов'язання 

7970

8336

Поточні зобов'язання 

5382

6516

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. 

0,1235

0,0269

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

0,1235

0,0269

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

5765128

5765128

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість 

0,0

0,0

у відсотках від статутного капіталу 

  0,0

0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 

 

  0,0

Вартість чистих активів 

4120

 4838

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

            Органами управління товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор акціонерного товариства, ревізійна комісія. Інформація про посадові особи: Голова Наглядової ради – Сависько В.Й. Члени Наглядової ради Терещенко А.Г., Синявський Г.Є., Івашко А.Ю., Луканюк Г.О. Голова ревізійної комісії Майданік В.І. Директор Сависько В.В. Головний бухгалтер Лудченко Т.М. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі злочини не мають.

            Засновниками акціонерного товариства є: 861 фізична особа, яким належить 99,795% акцій та три юридичні особи, яким належить 0,1923% акцій. На звітну дату товариством викуплено 784 акції власної емісії (0,0127%).

4. Інформація про цінні папери емітента

Статутний капітал товариства зареєстрований в розмірі 1441282 грн. Він поділений на 5765128 (п¢ять мільйонів сімсот шістдесят п¢ять тисяч сто двадцять вісім) простих іменних акцій номіналом 0,25 грн. кожна. Форма випуску акцій – документарна. Усі акції розміщені, окрім 784 акцій, викуплених товариством. Акції в лістингу не розміщені.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

            Ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства здійснює ТОВ «Ведення реєстрів компаній» (ЄДРПОУ 36546227, ліцензія АГ №572012 видана 16.07.2009р.). Протягом звітного року реєстратор не змінювався.

6. Інформація про загальні збори

            Чергові загальні збори акціонерів відбулися 18.02.2008 р. Кворум склав 79,6% голосів акціонерів. На зборах розглянуті наступні питання: 1. Звіт про результати роботи за 2007 р. Визначення основних напрямків діяльності в 2008 р. 2. Звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність у 2007 р. 3. Затвердження річного звіту і балансу за 2007 р. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2007 р. 5. Переведення випуску іменних акцій ПАТ «Транс-Оболонь» з документарної в бездокументарну форму. По всіх питаннях порядку денного акціонерами прийняті рішення.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник 

За період 

Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) 

3377  

Чисельність працівників - всього 

99  

8. Інформація про дивіденди

У звітному періоді дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

9. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань 

Дата виникнення 

Непогашена частина боргу

(тис. грн.) 

Відсоток за користування коштами (відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку 

Х 

9345  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

·         АКБ «Київ»

10.07.2006

7970

20,0

20.12.2015

·         АКБ «Київ» - кредитна лінія

19.02.2008

1375

20,0

20.12.2015

Зобов'язання за цінними паперами 

Х 

0,0 

Х 

Х 

у тому числі: 

  

за облігаціями (за кожним випуском): 

Х 

0,0

Х 

Х 

за векселями (всього) 

Х 

0,0

Х 

Х 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): 

Х 

0,0

Х 

Х 

Податкові зобов'язання 

Х 

277

Х 

Х 

Фінансова допомога на зворотній основі 

Х 

  0,0

Х 

Х 

Інші зобов'язання 

Х 

  3730,0

Х 

Х 

Усього зобов'язань 

Х 

  13352,0

Х 

Х 

10. Інформація щодо аудиторського висновку

Звіт незалежного аудитора

про фінансову звітність і розкриття інформації

Відкритим акціонерним товариством “Транс-Оболонь”

за 2011 рік[1]

Незалежним аудитором - Аудиторською фірмою "Інтербаланс", згідно закону України "Про аудиторську діяльність" та договором на проведення аудиту від 18 січня 2012 р. № 1 проведена аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства за результатами роботи за рік, який закінчився 31 грудня 2011 р.

            Обов’язковий незалежний аудитор у формі Приватного підприємства "Аудиторська фірма "Інтербаланс",  включеного до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів рішенням Аудиторської палати України від 12.02.2009 р. № 199/2, про що є Свідоцтво № 4256 чинне до 12.02.2014 р.

            Перевірку здійснював директор аудиторської фірми Гайдай М.Г. (сертифікат аудитора серія А № 1028, виданий рішенням АПУ № 13 від 24.03.94 р., термін чинності продовжено рішенням АПУ від 29.01.2009р. № 198/3 до 29.01.2014р.).

            Результатом перевірки став цей аудиторський звіт про фінансову звітність і розкриття інформації ПАТ "Транс-Оболонь" за 2011 рік.

Вид аудиту – обов’язковий. Підстава - Закони України “Про цінні папери і фондовий ринок”, “Про господарські товариства”, “Про аудиторську діяльність”, Міжнародний стандарт аудиту 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”.

  Основні відомості про емітента

1.

Назва емітента

Публічне акціонерне товариство

"Транс-Оболонь"

2.

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.

Код ЄДРПОУ

05475216

4.

Юридична адреса і місцезнаходження

04209 вул. Богатирська, 11, м. Київ,

5.

Номер запису про включення відомостей до ЄДР і дата проведення державної реєстрації

1 069 120 0000 006303  від 05.01.1996 р.

6.

Орган, який видав свідоцтво

Оболонська районна у м. Києві державна адміністрація

7.

Дати внесення змін до установчих документів

13.04.2006 р.

8.

Види діяльності за КВЕД (18.12.2008р.)

60.24.0 – Діяльність автомобільного вантажного транспорту;

70.20.0 – Здавання в оренду власного нерухомого майна;

50.20.0 – Технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

55.51.0 – Діяльність їдалень;

63.12.0 – Складське господарство;

52.25.0 – Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями

9.

Телефон / факс

413-95-93

10.

Розмір статутного капіталу на 31.12.2011р.

1441282 грн.

 До розгляду і перевірки представлений фінансовий звіт Товариства за 2011р. у складі:

1.      Баланс на 31.12.2011р. (ф. № 1)

2.      Звіт про фінансові результати за 2011 р. (ф. № 2)

3.      Звіт про рух грошових коштів за 2011 р. (ф. № 3)

4.      Звіт про власний капітал за 2011 р. (ф. № 4)

5.      Примітки до річної фінансової звітності за 2011 р. (ф. № 5).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

За стан організації обліку і внутрішнього контролю відповідальність несуть власники підприємства. Відповідальними за господарсько-фінансову діяльність і фінансову звітність за 2011 р. є:

·         з правом першого підпису -

Директор В.В.Сависько

За весь період

·         з правом другого підпису -

Головний бухгалтер Т.М. Лудченко

За весь період

Відповідальними за документи є особи, що склали і підписали їх.

 Відповідальність аудитора

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПАТ “Транс Оболонь” за 2011 р.            Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі зібраних при аудиторській перевірці доказів.

Аудиторська перевірка фінансової звітності проведена згідно Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів товариства станом на 01 грудня 2011 р., оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Ми також не проводили операційний аудит об’єктів оподаткування.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка фінансової звітності ПАТ “Транс-Оболонь” забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо неї.

Оцінка активів та зобов’язань здійснена відповідно принципу “безперервності” виходячи з припущення, що діяльність товариства буде тривати далі.

Облікова політика затверджена наказом № 114 від 30 грудня 2010 року “Про облікову політику підприємства на 2011 рік”. Обрані елементи облікової політики протягом року залишались, в основному, незмінними. Інвентаризація активів і зобов’язань у 2011 р. проводилась згідно наказу по підприємству від 30.11.2011 р. № 130 у відповідності до вимог ст. 10 Закону України  “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.1994 р. № 69 (зі змінами та доповненнями). Інвентаризаційні різниці врегульовано.

Бухгалтерський облік на підприємстві автоматизовано – “1С: Бухгалтерія, версія 7.7”. Показники синтетичного обліку в основному підтверджуються даними аналітичного обліку. В цілому організація обліку та контролю на підприємстві, в суттєвих моментах, відповідає вимогам Закону України  “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складається і подається своєчасно.

            Для аналізу платоспроможності і фінансової стійкості (Додаток) використані дані бухгалтерського Балансу підприємства станом на 31.12.2011р. (форма № 1) і Звіту про фінансові результати за 2011 р. (форма № 2).

Звіт

щодо фінансової звітності

1.      Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам чинного законодавства та обраній обліковій політиці. Облікова політика протягом  року залишалась незмінною.

2.      Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку в цілому здійснені адекватно. Але справедлива вартість основних засобів значно вище їх залишкової вартості.

3.      Протягом 2011 р. підприємство значну частину доходів отримувало від здачі в оренду власних будинків і споруд (складських та офісних приміщень). Але при цьому інвестиційна нерухомість окремо в балансі не розкрита. Цим не дотримано вимог п. 16.2 П(С)БО 2 “Баланс”. В результаті стаття балансу “Основні засоби: первісна вартість” (код рядка 031) завищена на 12285 тис. грн., а стаття “Первісна вартість інвестиційної нерухомості” (код рядка 056) на кінець року занижена на 12285 тис. грн. 

4.      У звітному періоді статутний капітал товариства залишався без змін: 1441  тис. грн. На розмір власного капіталу негативно вплинула сума непокритого збитку (396 тис. грн.) і сума вилученого капіталу (1 тис. грн.). В цілому власний капітал у фінансовій звітності відображено правильно та адекватно.

5.      Підприємство має суттєві довгострокові (7970 тис. грн.) і поточні  (5382 тис. грн.) зобов’язання. Розмір зобов’язань та їх структура, розкриті у фінансовій звітності, відповідають поточному обліку.

6.      Фінансові результати діяльності підприємства, відображені у фінансовій звітності адекватно.

7.      Дані фінансової звітності  відповідають даним поточного обліку, а данні окремих форм звітності одні одному.

8.      Баланс (ф. № 1) на 31.12.2011 р. валютою 18 181 тис. грн. та Звіт про фінансові результати за 2011 рік (ф. № 2) із сумою чистого прибутку 712 тис. грн., складені відповідно вимог Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV та П(С)БО і відповідають  поточному обліку.

9.      Дані балансу і звітності у всіх суттєвих аспектах відображають результати господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний рік та його фінансово-майновий стан на звітну дату. Рівень підтвердження: умовно-позитивний.

10.  Результати проведеного аналізу показують підвищення ділової активності та ефективності діяльності підприємства, його платоспроможності, зменшення залежності від зовнішніх джерел фінансування, стабільний фінансовий стан з подальшим покращенням.

Звіт

стосовно розкриття інформації емітентом

1. Активи

Необоротні активи

В балансі станом на 31.12.2011 р. розкрита сума незавершених капітальних інвестицій 70 тис. грн. відповідає даним поточного обліку. 

Первісна вартість основних засобів визначається по вартості їх придбання, а також з урахуванням попередніх дооцінок. Метод амортизації основних засобів обрано відповідно до норм Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI.

Амортизація нараховується щомісячно. В цілому облік основних засобів та їх оцінка здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 7 “Основні засоби”,  затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. Розкриті в балансі основних засобів первісною вартістю 23643 тис. грн., їх зносу 7762 тис. грн.  і залишкової вартості 15881 тис. грн. відповідає поточному обліку. Разом з тим, Аудитор відмічає, що протягом останніх років переоцінка основних засобів товариством не здійснювалась. Тому їх справедлива вартість є вищою за залишкову вартість, розкриту у балансі та звітності.

У статті “Основні засоби: первісна вартість” обліковуються введені в експлуатацію в 2010 р. об’єкти інвестиційної нерухомості. Цим недотримано вимог п. 16.2 П(С)БО 2 “Баланс”, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. N 87 зі змінами і доповненнями.  В результаті стаття балансу “Основні засоби: первісна вартість” (код рядка 031) завищена на 12 285 тис. грн., а стаття “Первісна вартість інвестиційної нерухомості” (код рядка 056) на кінець року занижена на 12 285 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2011 р. на підприємстві обліковувались інші фінансові інвестиції в сумі 592 тис. грн. Це відповідає поточному обліку. До складу фінансових інвестицій входять акції відкритих акціонерних товариств, придбані шляхом обміну на акції власної емісії. Згідно до п. 5 П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” такі інвестиції мають оцінюватись за справедливою вартістю переданих цінних паперів. Переоцінка довгострокових фінансових інвестицій не проводилась.

Інформація щодо необоротних активів у примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5) розкрита повно та адекватно поточному обліку.

Оборотні активи. Оцінка виробничих запасів проводиться за первісною вартістю. Їх переоцінка на дату балансу не здійснюється. В суттєвих моментах облік запасів на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого наказом Мінфіну України від  20.10.1999 р. № 246. На звітну дату вартість виробничих запасів в сумі 258 тис. грн. розкрита адекватно.

Дебітори.       Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2011 р. обраховувалась за первісною вартістю в сумі 469 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не створювався. Цим не дотримано вимог п. 7 П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Мінфіну України від  08.10.1999 р. № 237.

            Станом на 31 грудня 2011 року на підприємстві обліковувалась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 75 тис. грн., із внутрішніх розрахунків – 5 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 380 тис. грн.  Це відповідає даним поточного обліку.

            В процесі перевірки встановлено, що облік розрахунків з дебіторами  в суттєвих моментах відповідає вимогам П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Мінфіну України від 08.10.1999 р. № 237.

            Грошові кошти, їх еквіваленти, інші оборотні активи. Залишки грошових коштів, їх еквіваленти, інші оборотні активи розкриті в балансі і звітності відповідно поточному обліку, а саме: грошові кошти в національній валюті 5  тис. грн., грошові кошти в іноземній валюті - 4 тис. грн., інші оборотні активи – 423 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів. У балансі станом на 31.12.2011 р. розкриті витрати майбутніх періодів в сумі 4 тис. грн.

            2. Забезпечення і зобов’язання

            Забезпечення. Протягом 2011 р. підприємство забезпечень наступних витрат і платежів не створювало. Цим не дотримано вимог  п. 45 П(С)БО “Баланс”, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

            Довгострокові зобов’язання. Станом на 31.12.2011 р. довгострокові зобов’язання по кредитам банків обліковувались в сумі 7970 тис. грн. Відстрочені податкові зобов’язання і відстрочені податкові активи підприємством не визначаються. Цим не дотримуються вимоги П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353.

            Поточні зобов’язання. Зобов’язання з короткострокових кредитів банку, розкриті в сумі 1375 тис. грн. відповідають даним поточного обліку. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги розкрита у балансі в сумі 1881 тис. грн. реальна і відповідає поточному обліку. У складі поточних зобов'язань розкриті зобов'язання за розрахунками з учасниками з виплати дивідендів за 2001 рік в сумі 16 тис. грн. Така кредиторська заборгованість є простроченою і підлягає віднесенню на фінансові результати. Інші види зобов’язань розкриті в балансі адекватно. Прострочених зобов’язань з оплати праці підприємство не має. Сума інших поточних зобов’язань 1470 тис. грн. відповідає поточному обліку.

3. Капітал

Статутний капітал. Статутний капітал товариства згідно статуту (редакція від 30.03.2006р.) зареєстрований в розмірі 1441282 (один мільйон чотириста сорок одна тисяча двісті  вісімдесят дві) гривні. Він поділений на 5765128 (п¢ять мільйонів сімсот шістдесят п¢ять тисяч сто двадцять вісім) простих іменних акцій номіналом 0,25 грн. кожна. Акції випущені в документарній формі, а потім переведені у без документарну форму. Це відповідає свідоцтву про реєстрацію випуску акцій ДКЦПФР, виданому Управлінням ДКЦПФР у м. Києві і Київській області 22 серпня 2002 р., реєстраційний номер 418/1/02.

На початок і кінець звітного періоду розмір зареєстрованого капіталу не змінювався. Станом на 01.01.2011 р. і 31.12.2011 р. статутний капітал у поточному обліку (рах. 40 “Статутний капітал”) відображений у повній сумі, що відповідає статутним документам. Він повністю забезпечений майном. Емісія акцій розміщена повністю. Їх вартість сплачена приватизаційними паперами, акціями та грошовими коштами.

            Інші види власного капіталу. Статті іншого капіталу розкриті відповідно даним поточного обліку. Інший додатковий капітал становить 3657 тис. грн. Резервний капітал сформований не повністю в сумі 137 тис. грн., що пояснюється збитковістю діяльності у попередніх звітних періодах. На звітну дату за період своєї діяльності підприємство має непокритий збиток 396 тис. грн., що відповідає поточному обліку.

            Вилучений капітал складають акції власної емісії, викуплені у акціонерів за ціною придбання -  0,7 тис. грн.

            Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 3397 тис. грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Таким чином, вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

            У звітному періоді до подій, що можуть суттєво вплинути на фінансово-майновий  стан підприємства та вартість акцій, визначених частиною першою статті 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” відноситься підписання кредитних договорів і додаткових угод з АКБ “Київ” (дог. № 20/08 від 19.02.2008 р., дог. 85/06 від 10.07.06р.) – заборгованість по кредитам банку на кінець 2011 р. складала в цілому 9345 тис. грн. Це становить 51,4 % активів підприємства на звітну дату. Аналіз структури пасивів підприємства на кінець звітного року показує, що за 2011 р. залежність від зовнішніх джерел фінансування зменшилась (на 1500 тис. грн.).

4. Фінансові результати

У 2011 р. підприємство отримало дохід (виручку) від реалізації з урахуванням доходів від здачі майна в оренду в сумі  17587 тис. грн. ( в т.ч. ПДВ). Облік доходів на підприємстві здійснюється згідно вимог П(С)БО 15 “Дохід”, затвердженого  наказом Мінфіну України від 29.11.1999 р. № 290. Отримані доходи розкриті у звітності адекватно.

Облік витрат діяльності, в цілому, ведеться відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318. Витрати у звітності розкриті адекватно.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік підприємство отримало чистий прибуток в сумі 712 тис. грн. Це відповідає даним поточного обліку. Прибутковість діяльності зумовлена збільшенням доходів від реалізації і значним зменшенням собівартості реалізованої продукції (товарів,  робіт, послуг). Фінансові результати розкриті у звітності адекватно.

 

Висновок:      Емітентом інформація розкрита адекватно. Рівень підтвердження: умовно-позитивний.

 

Директор АФ “Інтербаланс

Аудитор

  (сертифікат аудитора серія А № 1028, виданий рішенням АПУ № 13 від 24.03.94 р.)

 М.Г.Гайдай

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

            Повний текст річної інформації розміщено на www. stockmarket.gov.ua 10.04.12.

12. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор                                                           В.В.Сависько  


[1]) Підготовлено відповідно до вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 р. № 1528.

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация