укр    eng

<< Назад

Річна інформація емітента ПАТ «Транс-Оболонь» 2013 рік

 

Річна інформація емітента ПАТ «Транс-Оболонь» 2011 рік

Річна інформація емітента
Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»
(за 2016 рік)

Титульний аркуш

Основні відомості про емітента

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Інформація про рейтингове агентство

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про посадових осіб емітента. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Інформація про зобов’язання емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про дивіденди

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій): процентні облігації

Дисконтні облігації

Цільові (безпроцентні) облігації

Інформація про інші цінні папери 1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Інформація про похідні цінні папери

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

Опис бізнесу

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента(Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Інформація про стан корпоративного управління: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

 

 

 


 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация