укр    eng

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Сависько Сергiй Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.03.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Транс-Оболонь»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04209, Київ, вул. Богатирська, буд.11

4. Код за ЄДРПОУ

05475216

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 413-70-91 (044) 413-95-93

6. Електронна поштова адреса

radomskayat@trans-obolon.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.03.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

49 Бюлетень «Цiннi папери України»

18.03.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.trans-obolon.com.ua

в мережі Інтернет

18.03.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

17.03.2016

фiзична особа

-

4.5415

38.1054

Зміст інформації:

Повiдомляємо, що вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного за станом на 15 березня 2016 року, що був отриманий публiчним акцiонерним товариством «Транс-Оболонь» 17 березня 2016 року вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України - ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», вбачається, що у вiдомостях про власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй вiдбулися наступнi змiни:
1). Розмiр пакету акцiй акцiонера - фiзичної особи збiльшився на 1 643 058 штук простих iменних акцiй та склав всього 1 865 012 штук простих iменних акцiй. Розмiр частки акцiонера - фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) 32,3499 %. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни пакета акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) 4,5415 %. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни пакета акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) – 38,1054 %.

 

 

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация