укр    eng

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Сависько Сергiй Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.12.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04209, Київ, Богатирська, 11
4. Код за ЄДРПОУ
05475216
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 413-70-91 (044) 413-95-93
6. Електронна поштова адреса
radomskayat@trans-obolon.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.12.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 246 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 25.12.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.trabs-obolon.com.ua в мережі Інтернет 25.12.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.12.2015 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Майданiк Василь Iванович
0
Зміст інформації:
24.12.2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про припинення повноважень Майданiка Василя Iвановича на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Майданiк Василь Iванович не володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ", до вiдповiдальностi не притягувався, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.До моменту припинення повноважень Майданiк В.I. перебував на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом 9 рокiв.
Майданiк Василь Iванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
24.12.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Печура Вiра Миколаївна
0
Зміст інформації:
24.12.2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про припинення повноважень Печури Вiри Миколаївни на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Печура Вiра Миколаївна не володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ", до вiдповiдальностi не притягувалась, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. До моменту припинення повноважень Печура В.М. перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом 8 рокiв.
Печура Вiра Миколаївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
24.12.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Луканюк Ганна Олександрiвна
0.0004
Зміст інформації:
24.12.2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про припинення повноважень Луканюк Ганни Олександрiвни на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Луканюк Ганна Олександрiвна володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" в кiлькостi 21 проста iменна акцiя, що складає 0.0004 % статутного капiталу Товариства. До вiдповiдальностi не притягувалась, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.До моменту припинення повноважень Луканюк Ганна Олександрiвна перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом 2 рокiв.
Луканюк Ганна Олександрiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
24.12.2015 обрано Член Ревiзiної комiсiї Майданiк Василь Iванович
0
Зміст інформації:
24.12.2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Майданiка Василя Iвановича на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї строком на три роки. Рiшення прийнято у зв'язку iз переобранням складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Майданiк Василь Iванович не володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ", до вiдповiдальностi не притягувався, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Протягом своєї дiяльностi займав посаду головного механiка ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Майданiк Василь Iванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
24.12.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Кашуба Iгор Федорвич
0
Зміст інформації:
24.12.2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Кашуби Iгоря Федоровича на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї строком на три роки. Рiшення прийнято у зв'язку iз переобранням складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Кашуба Iгор Федорович не володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ", до вiдповiдальностi не притягувався, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Протягом своєї дiяльностi займав посаду начальника служби перевезень ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ". Кашуба Iгор Федорович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
24.12.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Луканюк Ганна Олександрiвна
0.0004
Зміст інформації:
24.12.2015 року Загальними збороми акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Луканюк Ганни Олександрiвни на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз переобранням складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Луканюк Ганна Олександрiвна володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" в кiлькостi 21 проста iменна акцiя, що складає 0.0004 % статутного капiталу Товариства. Протягом своєї дiяльностi займала посаду провiдного економiста ТОВ "Т.М.М.", посаду економiста ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ". До вiдповiдальностi не притягувалась, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Луканюк Г.О. не надала згоди на розкритя паспортних даних.
25.12.2015 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Майданiк Василь Iванович
0
Зміст інформації:
25.12.2015 року Членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Майданiка Василя Iвановича на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї строком на три роки. Рiшення прийнято у зв'язку iз переобранням складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Майданiк Василь Iванович не володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ", до вiдповiдальностi не притягувався, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Протягом своєї дiяльностi займав посаду головного механiка ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ". Майданiк Василь Iванович не надав згоди на розкритя паспортних даних.

 

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация