укр    eng

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

     

Сависько Сергiй Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04209, м.Київ, Богатирська, 11

4. Код за ЄДРПОУ

05475216

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 413-70-91

6. Електронна поштова адреса

radomskayat@trans-obolon.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.trans-obolon.com.ua

в мережі Інтернет

03.04.17

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.03.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Сависько Василь Йосипович

д/н

32.349880

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про припинення повноважень Сависька Василя Йосиповича на посадi Голови Наглядової ради у зв'язку завершенням строку повноважень Наглядової ради.
Сависько Василь Йосипович володiє 32.349880 % акцiй ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Сависько Василь Йосипович обiймав посаду Голови Наглядової ради з 17.12.2013 року.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Синявський Глiб Євгенович

д/н

9.067951

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про припинення повноважень Синявського Глiба Євгеновича на посадi члена Наглядової ради у зв'язку завершенням строку повноважень Наглядової ради.
Синявський Глiб Євгенович володiє 9,067951 % акцiй ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Синявський Глiб Євгенович обiймав посаду члена Наглядової ради з 17.12.2013 року.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Iвашко Андрiй Юрiйович

д/н

0.000867

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про припинення повноважень Iвашка Андрiя Юрiйовича на посадi члена Наглядової ради у зв'язку завершенням строку повноважень Наглядової ради.
Iвашко Андрiй Юрiйович володiє 0,000867 % акцiй ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Iвашко Андрiй Юрiйович обiймав посаду члена Наглядової ради з 17.12.2013 року.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

ТОВ "Вiтекс Україна"

32454063

7.652666

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про припинення повноважень ТОВ "Вiтекс Україна" на посадi члена Наглядової ради у зв'язку завершенням строку повноважень Наглядової ради.
ТОВ "Вiтекс Україна" володiє 7,652666 % акцiй ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
ТОВ "Вiтекс Україна" обiймав посаду члена Наглядової ради з 17.12.2013 року.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

30.03.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

ТОВ "Транс Логiстик"

35917412

0.000867

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про припинення повноважень ТОВ "Транс Логiстик" на посадi члена Наглядової ради у зв'язку завершенням строку повноважень Наглядової ради.
ТОВ "Транс Логiстик" володiє 0,000867 % акцiй ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
ТОВ "Транс Логiстик" обiймав посаду члена Наглядової ради з 17.12.2013 року.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

30.03.2017

обрано

член Наглядової ради

Сависько Василь Йосипович

д/н

32.349880

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Сависька Василя Йосиповича на посаду члена Наглядової ради у зв'язку припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
Сависько Василь Йосипович володiє 32.349880 % акцiй ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Сависько Василь Йосипович обiймав посаду Голови Наглядової ради протягом останнiх п’яти рокiв.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Сависько Василь Йосипович обраний строком на 3 роки з 31.03.2017
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

обрано

член Наглядової ради

Синявський Глiб Євгенович

д/н

9.067951

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Синявського Глiба Євгеновича на посаду члена Наглядової ради у зв'язку припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
Синявський Глiб Євгенович володiє 9,067951 % акцiй ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Синявський Глiб Євгенович обiймає посади комерцiйного директора ТОВ «ВIТЕКС УКРАЇНА» та директора ТОВ «ДОНУМ ГРУП» протягом останнiх п’яти рокiв.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Синявський Глiб Євгенович обраний строком на 3 роки з 31.03.2017
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

обрано

член Наглядової ради

Iвашко Андрiй Юрiйович

д/н

0.000867

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Iвашка Андрiя Юрiйовича на посадi члена Наглядової ради у зв'язку припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
Iвашко Андрiй Юрiйович володiє 0,000867 % акцiй ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Iвашко Андрiй Юрiйович протягом останнiх п’яти рокiв працює як фiзична особа-пiдприємець.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Iвашко Iндрiй Юрiйович обраний строком на 3 роки з 31.03.2017
Iвашко Андрiй Юрiйович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

обрано

член Наглядової ради

Сависько Валерiй Васильович

д/н

0.255675

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Сависька Валерiя Васильовича на посадi члена Наглядової ради у зв'язку припиненням повноважень попереднього скаладу Наглядової ради.
Сависько Валерiй Васильович володiє 0,255675% акцiй ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Сависько Валерiй Васильович обiймає посаду фiнансового директора «АДМ ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» протягом останнiх п’яти рокiв.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Сависько Валерiй Васильович обраний строком на 3 роки з 31.03.2017
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

обрано

член Наглядової ради

Кулiш Андрiй Владиславович

д/н

9.499979

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Кулiша Андрiя Владиславовича на посаду члена Наглядової ради у зв'язку припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
Кулiш Андрiй Владиславович володiє 9,499979% акцiй ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Кулiш Андрiй Владиславович обiймає посаду комерцiйного директора ТОВ «ВIТЕКС УКРАЇНА» протягом останнiх п’яти рокiв.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Кулiш Андрiй Владиславович обраний строком на 3 роки з 31.03.2017
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Майданiк Василь Iванович

д/н

0

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Майданiка Василя Iвановича на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Майданiк Василь Iванович не володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Майданiк Василь Iванович обiймав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї протягом останнiх 10 рокiв.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Кашуба Iгор Федорович

д/н

0

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Кашуби Iгоря Федоровича на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Кашуба Iгор Федорович не володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Кашуба Iгор Федорович обiймав посаду члена Ревiзiйної комiсiї протягом останнiх 2 рокiв.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Луканюк Ганна Олександрiвна

д/н

0.000364

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Луканюк Ганни Олександрiвни на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Луканюк Ганна Олександрiвна володiє 0.000364% акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Луканюк Гання Олександрiвна обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї протягом останнiх 3 рокiв.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Кашуба Iгор Федорович

д/н

0

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Кашуби Iгоря Федоровича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв`язку зi припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї.
Кашуба Iгор Федорович не володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Кашуба Iгор Федорович обiймає посаду начальника служби перевезень ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» протягом останнiх п’яти рокiв.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Кашуба Iгор Федорович обраний строком на 3 роки з 31.03.2017.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Майданiк Василь Iванович

д/н

0

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Майданiка Василя Iвановича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв`язку зi припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї.
Майданiк Василь Iванович не володiє акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Майданiк Василь Iванович обiймає посаду головного механiка ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» протягом останнiх п’яти рокiв.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Майданiк Василь Iванович обраний строком на 3 роки з 31.03.2017.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.03.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Луканюк Ганна Олександрiвна

д/н

0.000364

Зміст інформації:

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" прийнято рiшення про обрання Луканюк Ганни Олександрiвни на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв`язку зi припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї.
Луканюк Ганна Олександрiвна володiє 0.000364% акцiями ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Луканюк Ганна Олександрiвна обiймає посаду економiста у ТОВ «ФIРМА «Т.М.М.» протягом останнiх п’яти рокiв.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Луканюк Ганна Олександрiвна обрана строком на 3 роки з 31.03.2017.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітностівідсотках)

1

2

3

4

5

1

30.03.2017

30000

12915

232.29

Зміст інформації:

Вчинення Товариством правочинiв за зобов’язаннями ТОВ «Вiтекс Україна» (код ЄДРПОУ 32454063) перед АТ «Таскомбанк» включаючи укладення правочинiв щодо майнової поруки, iпотеки тощо.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 765 128
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3 675 178 (63,74 % )
К
iлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:3 675 178 (63,74 % )
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (0%)

2

30.03.2017

10000

12915

77.43

Зміст інформації:

Правочинiв щодо купiвлi та продаж майна, у тому числi, але не виключно, купiвля сировини, матерiалiв, обладнання; виконання робiт; отримання та надання послуг; вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу; одержання Товариством кредитiв /позик /прийняття грошових зобов’язань /гарантiй/ в банкiвських установах; передача майна Товариства в заставу та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язаньт.ч. договору поруки/ Товариства та iншi правочини, якi пов’язанi з поточною господарською дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою сторiн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 765 128
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3 675 178 (63,74 % )
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:3 675 178 (63,74 % )
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (0%)

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ"

2. Код за ЄДРПОУ

05475216

3. Місцезнаходження

04209, м.Київ, Богатирська, 11

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 413-70-91

5. Електронна поштова адреса

radomskayat@trans-obolon.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

trans-obolon.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

30.03.2017 на Загальних зборах Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" (далi - Товариство) у зв’язку з неможливiстю Товариства привести свою дiяльнiсть до вимог норм законодавства щодо публiчних акцiонерних товариств, якi вступають у силу з 01.01.2018 року прийнято рiшення про змiну типу Товариства на приватне акцiонерне товариство.

04.04.2017 року проведена державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР

Повне найменування Товариства до зміни:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ"

Повне найменування Товариства після зміни:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ"

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Сависько Сергiй Васильович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

10.04.2017

(дата)

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНС-ОБОЛОНЬ"

2. Код за ЄДРПОУ

05475216

3. Місцезнаходження

04209, м.Київ, Богатирська, 11

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 413-70-91

5. Електронна поштова адреса

radomskayat@trans-obolon.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

trans-obolon.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

1) 04.04.2017 року на засiданнi Наглядової ради прийнято рiшення у зв`язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та обрання Наглядової ради у новому складi (вiдповiдно до рiшень прийнятих Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" 30.03.2017 року, оформленних Протоколом №1 вiд 30.03.2017) обрати Сависька Василя Йосиповича на посаду Голови Наглядової ради.
Сависько Василь Йосипович володiє 32.349880 % акцiй ПрАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Сависько Василь Йосипович обiймав посаду Голови Наглядової ради протягом останнiх п’яти рокiв.
Обраний членом Наглядової ради строком на 3 роки з 31.03.2017 (Головою Наглядової ради - з 04.04.2017), строк повноважень закiнчується 31.03.2020.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2) 04.04.2017 року на засiданнi Ревізійної комісії прийнято рiшення у зв`язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї та обрання Ревiзiйної комiсiї у новому складi (вiдповiдно до рiшень прийнятих Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" 30.03.2017 року, оформленних Протоколом №1 вiд 30.03.2017) обрати Майданiка Василя Iвановича на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї.
Майданiк Василь Iванович не володiє акцiями ПрАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ".
Майданiк Василь Iванович обiймає посаду головного механiка ПАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" протягом останнiх п’яти рокiв.
 Обраний членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки з 31.03.2017 (Головою Ревiзiйної комiсiї - з 04.04.2017), строк повноважень закiнчується 31.03.2020.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
  Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Сависько Сергiй Васильович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

10.04.2017

(дата)

 

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация