укр    eng

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 1. Загальні відомості

  1.1 Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»;
  1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
  1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31901786;
  1.4. Місцезнаходження емітента: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 11;
  1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:(044) 413-70-91; 413-95-93;
  1.6. Електронна поштова адреса: radomskayat@trans-obolon.com.ua
  1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.trans-obolon.com.ua;
  1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 2. Текст повідомлення

17 грудня 2013 року річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Транс-Оболонь» у зв’язку із приведенням статутних документів у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю переобрання членів органів Товариства у зв’язку із закінченням строку на який вони обирались, було прийнято рішення про: припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії, а саме:

1. Припинити з 17.12.2013 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства:
- Сависько Василя Йосиповича – Голова Наглядової ради;
- Івашка Андрія Юрійовича – Член Наглядової ради;
- Луканюк Ганни Олександрівни – Член Наглядової ради;
- Синявського Гліба Євгеновича – Член Наглядової ради;
- Терещенка Анатолія Григоровича – Член Наглядової ради.
2. Обрати до складу членів Наглядової ради Товариства стоком на три роки:
- Сависько Василя Йосиповича – Член Наглядової ради;
- Івашка Андрія Юрійовича – Член Наглядової ради;
- Синявського Гліба Євгеновича – Член Наглядової ради;
- ТОВ «Вітекс Україна» - Член Наглядової ради;
- ТОВ «Транс Логістик» - Член Наглядової ради.
3. Припинити з 17.12.2013 р. повноваження членів Ревізійної комісії:
- Майданіка Василя Івановича – Голова Ревізійної комісії;
- Печури Віри Миколаївни – Член Ревізійної комісії;
- Лудченко Тамари Максимівни – Член Ревізійної комісії;
4. Обрати до складу членів Ревізійної комісії строком на три роки:
- Майданіка Василя Івановича – Член Ревізійної комісії;
- Печуру Віру Миколаївну – Член Ревізійної комісії;
- Луканюк Ганну Олександрівну – Член Ревізійної комісії.

17.12.2013 року повноваження фізичної особи – Сависько Василя Йосиповича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) як Голови Наглядової ради Товариства припинено з 17.12.2013 р. Сависько В.Й. перебував на посаді Голови Наглядової ради 7 років. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 221 954 шт., що становить 3,85 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був.    

17.12.2013 року повноваження фізичної особи – Івашко Андрія Юрійовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) як Члена Наглядової ради Товариства припинено з 17.12.2013 р. Івашко А.Ю. перебував на посаді Члена Наглядової ради 7 років. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 547 736 шт., що становить 9,5 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був.   

17.12.2013 року повноваження фізичної особи – Луканюк Ганни Олександрівни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) як Члена Наглядової ради Товариства припинено з 17.12.2013 р. Луканюк Г.О. перебувала на посаді Члена Наглядової ради 7 років. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 21 шт., що становить 0,0003 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджена не була.  

 17.12.2013 року повноваження фізичної особи – Синявського Гліба Євгеновича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) як Члена Наглядової ради Товариства припинено з 17.12.2013 р. Синявський Г.Є. перебував на посаді Члена Наглядової ради 6 років. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 460 195 шт., що становить 7,98 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був.   

17.12.2013 року повноваження фізичної особи – Терещенко Анатолія Григоровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) як Члена Наглядової ради Товариства припинено з 17.12.2013 р. Терещенко А.Г. перебував на посаді Члена Наглядової ради 7 років. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 132 шт., що становить 0,002 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був.   

 

17.12.2013 року фізичну особу – Сависька Василя Йосиповича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки з 18.12.2013 року. До обрання до складу Членів Наглядової ради Сависько В.Й. перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 221 954 шт., що становить 3,85 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був. Протягом своєї діяльності,  Сависько В.Й. займав посаду Директора ПАТ «Транс-Оболонь, потім посаду Голови Наглядової ради ПАТ «Транс-Оболонь».  

17.12.2013 року фізичну особу – Івашка Андрія Юрійовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки з 18.12.2013 року. До обрання до складу Членів Наглядової ради Івашко А.Ю. перебував на посаді Члена Наглядової ради Товариства. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 547 736 шт., що становить 9,5 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був. Протягом своєї діяльності Івашко А.Ю. керівних посад не займав.

   17.12.2013 року фізичну особу – Синявського Гліба Євгеновича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки з 18.12.2013 року. До обрання до складу Членів Наглядової ради Синявський Г.Є. перебував на посаді Члена Наглядової ради Товариства. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 460 195 шт., що становить 7,98 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був. Протягом своєї діяльності займав посаду Директора ТОВ «Донум Груп», посаду комерційного Директора ТОВ «Вітекс Україна».  

   17.12.2013 року юридичну особу – ТОВ «Вітекс Україна» (код ЄДРПОУ 32454063) обрано до складу Членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки з 18.12.2013 року. ТОВ «Вітекс Україна» до обрання до складу Членів Наглядової ради ПАТ «Транс-Оболонь» інших посад не займало. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 397 846 шт., що становить 6,9 % від статутного капіталу Товариства. 

     17.12.2013 року юридичну особу – ТОВ «Транс Логістик» (код ЄДРПОУ 34839779) обрано до складу Членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки з 18.12.2013 року. ТОВ «Транс Логістик» до обрання до складу Членів Наглядової ради ПАТ «Транс-Оболонь» інших посад не займало. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 547 686 шт., що становить 9,5 % від статутного капіталу Товариства.

 
17.12.2013 року повноваження фізичної особи – Майданіка Василя Івановича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) як Голови Ревізійної комісії Товариства припинено з 17.12.2013 р. Майданік В.І. перебував на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства 7 років. Не володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь». Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був.   

17.12.2013 року повноваження фізичної особи – Печури Віри Миколаївни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) як Члена Ревізійної комісії Товариства припинено з 17.12.2013 р. Печура В.М. перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства 7 років. Не володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь». Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджена не була.   
17.12.2013 року повноваження фізичної особи – Лудченко Тамари Максимівни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) як Члена Ревізійної комісії Товариства припинено з 17.12.2013 р. Лудченко Т.М. перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства 7 років. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 10 шт., що становить 0,0001 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджена не була.   

   17.12.2013 року фізичну особу – Майданіка Василя Івановича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Членів Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки з 18.12.2013 року. До обрання до складу Членів Ревізійної комісії Майданік В.І. перебував на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства. Не володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь». Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був. Протягом своєї діяльності займав посаду головного механіка ПАТ «Транс-Оболонь».  

   17.12.2013 року фізичну особу – Печуру Віру Миколаївну (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Членів Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки з 18.12.2013 року. До обрання до складу Членів Ревізійної комісії Печура В.М. перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства. Не володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь». Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджена не була. Протягом своєї діяльності займала посаду начальника відділу по роботі з кадрами ПАТ «Транс-Оболонь».  

17.12.2013 року фізичну особу – Луканюк Ганну Олександрівну (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Членів Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки з 18.12.2013 року. До обрання до складу Членів Ревізійної комісії Луканюк Г.О. перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 21 шт., що становить 0,0003 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджена не була. Протягом своєї діяльності займала посаду провідного економіста ТОВ «Т.М.М.», посаду економіста ПАТ «Транс-Оболонь».     

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Директор Сависько Валерій Васильович

 
19 грудня 2013 рік   

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 1. Загальні відомості

  1.1 Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»;
  1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
  1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31901786;
  1.4. Місцезнаходження емітента: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 11;
  1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:(044) 413-70-91; 413-95-93;
  1.6. Електронна поштова адреса: radomskayat@trans-obolon.com.ua
  1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.trans-obolon.com.ua;
  1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 2. Текст повідомлення

23 грудня 2013 року під час засідання членів Наглядової ради Товариства, прийнято рішення про обрання з числа членів Наглядової ради Товариства, Голови Наглядовою ради Товариства, а саме: Сависько Василя Йосиповича.
23 грудня 2013 року під час засідання членів Наглядової ради Товариства, прийнято рішення про переобрання одноосібного Виконавчого органу Товариства, а саме: припинити повноваження Сависько Валерія Васильовича, як Директора Товариства з 23.12.2013 року та призначити на посаду Директора Товариства з 24.12.2013 року Сависько Сергія Васильовича.
Також, 23 грудня 2013 року під час засідання членів Ревізійної комісії Товариства, прийнято рішення про обрання з числа членів Ревізійної комісії Товариства, Голови Ревізійної комісії Товариства, а саме: Майданік Василя Івановича.
Вищевказані рішення були прийняті у зв’язку із прийняттям 17.12.2013 року річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішень про переобрання членів Наглядової ради Товариства та переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.       

23.12.2013 року фізичну особу – Сависько Василя Йосиповича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) за рішенням Наглядової ради Товариства обрано Головою Наглядової ради Товариства строком на 3 роки з 23.12.2013 року. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 221 954 шт., що становить 3,85 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був. Протягом своєї діяльності, Сависько В.Й. займав посаду Директора ПАТ «Транс-Оболонь, посаду Голови Наглядової ради ПАТ «Транс-Оболонь».  

23.12.2013 року повноваження фізичної особи – Сависько Валерія Васильовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) за рішенням Наглядової ради як Директора Товариства припинено з 23.12.2013 р. Сависько В.В. перебував на посаді Директора Товариства 7 років. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 14 740 шт., що становить 0,26 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був.

    23.12.2013 року фізичну особу – Сависько Сергія Васильовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) за рішенням Наглядової ради Товариства обрано Директором Товариства з 24.12.2013 року із строком дії повноважень  до моменту прийняття рішення про переобрання Директора. Володіє пакетом акцій ПАТ «Транс-Оболонь» в кількості 28 214 шт., що становить 0,49 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був. Протягом своєї діяльності, Сависько С.В. займав посаду заступника Директора з комерційних питань ПАТ «Транс-Оболонь. 

23.12.2013 року фізичну особу – Майданік Василя Івановича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) за рішенням Ревізійної комісії Товариства обрано Головою Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки з 23.12.2013 року. Не володіє акціями ПАТ «Транс-Оболонь». Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був. Протягом своєї діяльності, Майданік В.І. займав посаду головного механіка ПАТ «Транс-Оболонь.  

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Директор Сависько Сергій Васильович
24 грудня 2013 рік
 

 

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация