укр    eng

До уваги акціонерів
                               

                                
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ», місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (надалі Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ», які відбудуться 19 квітня 2018 року о 9 годині 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 ( 6 поверх, кім. 1).
Реєстрація акціонерів  та їх представників, що прибули для участі у річних Загальних зборах, відбудеться у день проведення зборів з 8 год. 00 хв. до 8 год. 45 хв., в місці проведення Загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24.00 год. 13 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Проект рішення:
  1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Срібна Оксана Анатоліївна; Члени комісії – Радомська Тетяна Володимирівна; Панченко Олена Василівна.
  2. Обрати Головою Зборів Сависько Валерія Васильовича, а Секретарем Зборів Терещенко Анатолія Григоровича. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Загальних зборів.
  3. Затвердити наступний регламент Зборів:

  4.             по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах тощо, голосувати шляхом підняття руки;

               по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.

               для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

               заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;

               якщо щодо поданої пропозиції з питань порядку денного Зборами рішення прийнято більшістю голосів присутніх на зборах, голосування з наступних пропозицій не проводиться;

               питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

               питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;

               для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;

               кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до організаційної комісії та отримали відповідну згоду.
  5. Відповідальними за додержання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Зборів».

 2.     Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 року задовільною.

 3.        
 4.    Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік. Визнати роботу Виконавчого органу (Директора) за результатами 2017 року задовільною.

 5.        
 6.    Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.  Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2017 року задовільною.

  • Затвердження річного звіту Товариства за  2017 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
  • Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік розподілити наступним чином:
  • 15 % направити до Резервного фонду;
  • 75 % направити до Фонду розвитку виробництва;
  • 10 % направити до Фонду матеріального заохочення.

  Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

  Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість знайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

  Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (приймальна) у робочі дні та робочий час (з 8:00 до 17:00). В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загальних зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – перший заступник директора Радомська Т.В.

  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://trans-obolon.com.ua/

  Контактний телефон (044) 413-70-91, контактна особа – перший заступник директора Радомська Т.В.

  Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні  проекти рішень з цих питань.

  Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів подається на імя Товариства за адресою: м.Київ, вул.Богатирська, 11 в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішень.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватись за допомогою засобів електронного звязку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік, питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на власний розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»

  >

  Найменування показника

  Період

  2017 р.

  2016 р.

  Усього активів

  12 776

  12 915

  Основні засоби 

  10 947

  11 151

  Запаси

  485

  397

  Сумарна дебіторська заборгованість

  518

  581

  Гроші та їх еквіваленти

  51

  4

  Нерозподілений прибуток

  1 455

  -792

  Власний капітал

  9 199

  6 943

  Статутний капітал

  1 441

  1 441

  Довгострокові зобов'язання і забезпечення

  238

  3 063

  Поточні зобов'язання і забезпечення

  3 063

  2 909

  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

  2 211

  -481

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

  5 765 128

  5 765 128

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

  0,38351

  -

  Загальна кількість акцій та голосуючих акцій за станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 13 березня 2018 року, загальна кількість простих акцій становить: 5765128 штук, кількість голосуючих акцій становить: 5764343 штук.

   

  Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: за станом на 24:00 год. 13 квітня 2018 року, загальна кількість простих акцій становить: 5765128 штук, кількість голосуючих акцій становить: 5011016 штук.

   

 

 

 

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация