укр    eng

До уваги акціонерів
                               

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» /код ЄДРПОУ 05475216/, місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 /надалі Товариство/, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ», які відбудуться 30 березня 2017 року о 9 годині 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 ( 6 поверх, кім. 1). Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі у річних Загальних зборах відбудеться у день проведення зборів з 8 год. 00 хв. до 8 год. 45 хв., в місті проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 24 березня 2017 року.  

На розгляд зборів виносяться наступні питання Порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Надання Лічильній комісії повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах.
 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
 7. Зміна типу Товариства.
 8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 9. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди.
 12. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 13. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
 14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цівильно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди.
 15. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
 16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу /паспорт/, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (приймальна) у робочі дні та робочий час (з 8:00 до 17:00). В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загальних зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – перший заступник директора Радомська Т.В. Інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства:

http://trans-obolon.com.ua/


Контактний телефон (044) 413-70-91, контактна особа – перший заступник директора Радомська Т.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»


Найменування показника

Період

2016 р.

2015 р.

Усього активів

12915

14161

Основні засоби 

11151

12230

Довгострокові фінансові інвестиції

592

592

Запаси

397

369

Сумарна дебіторська заборгованість

581

746

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

45

Нерозподілений прибуток

-792

2016

Власний капітал

6943

7250

Статутний капітал

1441

1441

Довгострокові зобов'язання

3063

4679

Поточні зобов'язання

2909

2232

Чистий прибуток (збиток)

-481

704

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5765128

5765128

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних випусків протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

62

66

Голова Наглядової ради ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»                                                     Сависько В.Й.

 

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» призначених на 30.03.2017 р.
                               

Питання № 1

«Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Надання Лічильній комісії повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах.»  

Проект рішення.

  1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Срібна Оксана Анатоліївна;

   Член комісії – Радомська Тетяна Володимирівна; Панченко Олена Василівна

  2. Обрати Головою Зборів Сависько Валерія Васильовича, а Секретарем Зборів Терещенко Анатолія Григоровича. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Загальних зборів.
  3. Затвердити наступний регламент Зборів:
   • по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах тощо, голосувати підняттям мандатів для голосування;
   • по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
   • для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
   • заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
   • якщо щодо поданої пропозиції з питань порядку денного Зборами рішення прийнято більшістю голосів присутніх на зборах, голосування з наступних пропозицій не проводиться;
   • питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
   • питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
   • для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
   • кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до організаційної комісії та отримали відповідну згоду.
  4. Відповідальними за додержання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Зборів.
  5. . Уповноважити Лічильну комісію на засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах:
   • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), під час його здачі акціонером Лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;
   • у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

Питання № 2

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту»

Проект рішення.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2016 року задовільною.

Питання № 3

«Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту»

Проект рішення.

Затвердити звіт Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік;

Визнати роботу Виконавчого органу (Директора) за результатами 2016 року задовільною.

Питання № 4

«Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту»

Проект рішення.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2016 року задовільною.

Питання № 5

«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»

Проект рішення.

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік;

Питання № 6

«Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»

Проект рішення.

У зв’язку з відсутністю у Товариства прибутку за 2016 рік, розподіл прибутку не проводити.

Питання № 7

«Зміна типу Товариства»

Проект рішення.

Враховуючи неможливість Товариства привести свою діяльність до вимог норм законодавства щодо публічних акціонерних товариств, які вступають у силу з 01.01.2018 року змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ».

Питання № 8

«Затвердження нової редакції Статуту Товариства»

Проект рішення.

У зв’язку зі зміною типу Товариства, а також приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Питання № 9

«Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проведення державної реєстрації Статуту Товариства»

Проект рішення.

Призначити Директора Товариства Сависька С.В. уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити йому проведення всіх необхідних дій по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом уповноваження на такі дії третіх осіб.

Питання № 10

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення.

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Питання № 11

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди»

Проект рішення.

Рішення по питанню приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання № 12

«Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради»

Проект рішення.

Обрати Директора Товариства Сависька С.В. уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Питання № 13

«Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії»

Проект рішення.

Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії.

Питання № 14

«Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди»

Проект рішення.

Рішення по питанню приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання № 15

«Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.»

Проект рішення.

Обрати Директора Товариства Сависька С.В. уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Питання № 16

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

Проект рішення.

 1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 30 березня 2017 року по 30 березня 2018 року /включно/ значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, /характером/ яких є:
  • вчинення Товариством правочинів за зобов’язаннями ТОВ «Вітекс Україна» (код ЄДРПОУ 32454063) перед АТ «Таскомбанк» включаючи укладення правочинів щодо майнової поруки, іпотеки тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 30 000 000 /тридцять мільйонів/ грн.. 00 коп.
  • купівля та продаж майна, у тому числі, але не виключно, купівля сировини, матеріалів, обладнання; виконання робіт; отримання та надання послуг; відступлення права вимоги та/або переведення боргу; одержання Товариством кредитів /позик /прийняття грошових зобов’язань /гарантій/ в банківських установах; передача майна Товариства в заставу та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань /в т.ч. договору поруки/ Товариства та інші правочини, які пов’язані з поточною господарською діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000 /десять мільйонів/ грн. 00 коп.;

Гранична сукупна вартість усіх значних правочинів не повинна перевищувати 40 000 000 /сорок мільйонів/ грн. 00 коп.

Доручити директору Товариства підписувати від імені Товариства договори на будь-який з предметів, перелічених вище, при вчиненні значних право чинів, з усіма змінами та доповненнями до них.

Протокол №1
річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация