укр    eng

До уваги акціонерів
                               

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» /код ЄДРПОУ 05475216/, місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 /надалі Товариство/, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ», які відбудуться 21 квітня 2016 року о 09 годині 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 ( 6 поверх, кім. 1).
Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі у річних Загальних зборах відбудеться у день проведення зборів з 8 год. 00 хв. до 8 год. 45 хв., в місті проведення Загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 15 квітня 2016 року. 

На розгляд зборів виносяться наступні питання Порядку денного:

  1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  3. Звіт Виконавчого органу (Директора)  за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
  6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
  7. Затвердження (схвалення) правочинів.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу /паспорт/, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.
Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (приймальна) у робочі дні та робочий час (з 8:00 до 17:00). В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загальних зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – перший заступник директора Радомська Т.В.
Контактний телефон (044) 413-70-91, контактна особа – перший заступник директора Радомська Т.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»


Найменування показника

Період

2014 р.

2015 р.

Усього активів

15083

14161

Основні засоби 

13200

12230

Довгострокові фінансові інвестиції

592

592

Запаси

365

369

Сумарна дебіторська заборгованість

646

746

Грошові кошти та їх еквіваленти

14

45

Нерозподілений прибуток

854

704

Власний капітал

6546

7250

Статутний капітал

1441

1441

Довгострокові зобов'язання

6233

4679

Поточні зобов'язання

2304

2232

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0.14813

0.12211

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0.14813

0.12211

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5765128

5765128

Цінні папери власних випусків, викуплених протягом звітного періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних випусків протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

85

66

Голова Наглядової ради ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»                                                     Сависько В.Й.

 

 

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация