укр    eng

До уваги акціонерів
                               

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» /код ЄДРПОУ 05475216/, місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 /надалі Товариство/, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ», які відбудуться 24 грудня 2015 року о 09 годині 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 ( 6 поверх, кім. 1).
Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі у річних Загальних зборах відбудеться у день проведення зборів з 8 год. 00 хв. до 8 год. 45 хв., в місті проведення Загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 18 грудня 2015 р. 

На розгляд зборів виносяться наступні питання Порядку денного:

  1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  3. Звіт Виконавчого органу (Директора)  за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
  6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
  7. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
  8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди.
  9. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
  10. Затвердження (схвалення) правочинів.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу /паспорт/, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.
Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (приймальна) у робочі дні та робочий час (з 8:00 до 17:00). В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загальних зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – перший заступник директора Радомська Т.В.
Контактний телефон (044) 413-70-91, контактна особа – перший заступник директора Радомська Т.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»


Найменування показника

Період

2013 р.

2014 р.

Усього активів

15894

15349

Основні засоби 

13909

13200

Довгострокові фінансові інвестиції

592

592

Запаси

232

365

Сумарна дебіторська заборгованість

1137

789

Грошові кошти та їх еквіваленти

8

14

Нерозподілений прибуток

1076

906

Власний капітал

5794

6621

Статутний капітал

1441

1441

Довгострокові зобов'язання

7514

6233

Поточні зобов'язання

2586

2495

Чистий прибуток (збиток)

0.122286

0.148132

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5765128

5765128

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

86

85

Голова Наглядової ради ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»                                                     Сависько В.Й.

 

 

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация