укр    eng

До уваги акціонерів
                               

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» /код ЄДРПОУ 05475216/, місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 /надалі Товариство/, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ», які відбудуться 23 квітня 2014 року о 18 годині 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (кім. 1).
Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі у річних Загальних зборах відбудеться у день проведення зборів з 17 год. 00 хв. до 17 год. 45 хв., в місті проведення Загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 18 вересня 2013 р. 

На розгляд зборів виносяться наступні питання Порядку денного:

  1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  3. Звіт Виконавчого органу (Директора)  за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
  6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
  7. Затвердження (схвалення) правочинів.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу /паспорт/, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.
Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (приймальна) у робочі дні та робочий час (з 8:00 до 17:00). В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загальних зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – перший заступник директора Радомська Т.В.
Контактний телефон (044) 413-70-91, контактна особа – перший заступник директора Радомська Т.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»


Найменування показника

Період

2012 р.

2013р.

Усього активів

17047

16316

Основні засоби 

14633

13840

Довгострокові фінансові інвестиції

592

592

Запаси

232

237

Сумарна дебіторська заборгованість

1086

1137

Грошові кошти та їх еквіваленти

12

8

Нерозподілений прибуток

198

1076

Власний капітал

5432

6310

Статутний капітал

1441

1441

Довгострокові зобов'язання

8560

7514

Поточні зобов'язання

4140

2492

Чистий прибуток (збиток)

0.1030

0.15229

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5765128

5765128

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

88

86

Голова Наглядової ради ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»                                                     Сависько В.Й.

 

 

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация