укр    eng

До уваги акціонерів
                                
Публічне акціонерне товариства «Транс-Оболонь» (код ЄДРПОУ 05475216), місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (надалі Товариство), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Транс-Оболонь», які відбудуться 17 грудня 2013 року о 17 годині 30 хв. за адресою: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (кім. 1).
Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі у річних Загальних зборах відбудеться у день проведення зборів з 15 год. 30 хв. до 17 год. 15 хв., в місті проведення Загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 18 вересня 2013 р. 

На розгляд зборів виносяться наступні питання Порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3. Звіт Виконавчого органу (Директора)  2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік.
 6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік та 2012 рік.
 7. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства.
 8. Приведення Статуту Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 9. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цівильно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди.
 12. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 13. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
 14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цівильно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди.
 15. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
 16. Затвердження (схвалення) правочинів.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.
Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (приймальна) у робочі дні та робочий час (з 8:00 до 17:00). В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загальних зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – перший заст. директора Радомська Т.В.
Контактний телефон (044) 413-70-91, контактна особа – перший заст. директора Радомська Т.В.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Транс-Оболонь»

Найменування показника

Період

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Усього активів

18277

20044

19801

18960

18181

17047

Основні засоби 

4882

5267

4778

16739

15881

14633

Довгострокові фінансові інвестиції

604

592

592

592

592

592

Запаси

1450

468

274

199

258

232

Сумарна дебіторська заборгованість

1344

1365

1475

915

929

1086

Грошові кошти та їх еквіваленти

102

98

84

21

9

12

Нерозподілений прибуток

(1200)

(1595)

(1269)

(1114)

(396)

198

Власний капітал

4034

3639

3965

4120

4838

5432

Статутний капітал

1441

1441

1441

1441

1441

1441

Довгострокові зобов'язання

7057

9193

8598

8336

7970

7490

Поточні зобов'язання

7186

7212

7238

6504

5382

4140

Чистий прибуток (збиток)

(0.164)

(0.07)

0.05

0.03

0.1235

0.1030

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5765128

5765128

5765128

5765128

5765128

5765128

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

-

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

-

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

237

158

112

102

99

88

Голова Наглядової ради ПАТ «Транс-Оболонь»                                                           Сависько В.Й.

 

 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация