укр    eng

<< Назад

Річна інформація емітента
Приватне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»
(за 2018 рік)

Титульний аркуш

Основні відомості про емітента 1

Основні відомості про емітента 2

Основні відомості про емітента 3

Основні відомості про емітента 4

Основні відомості про емітента 5

Основні відомості про емітента 6

Основні відомості про емітента 7

Інформація про посадових осіб емітента. 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про органи управління

Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про загальні збори акціонерів

Звіт керівництва (звіт про управління)

Звіт про корпоративне управління

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговом

Відомості про цінні папери емітента. 11.1. Інформація про випуски акцій

Структура капіталу

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому зна

Відомості про цінні папери емітента

Відомості про цінні папери емітента_2

Відомості про цінні папери емітента_3

Відомості про цінні папери емітента_4

Відомості про цінні папери емітента_5

Відомості про цінні папери емітента_6

Відомості про цінні папери емітента_7

Відомості про цінні папери емітента_8

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів ем

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.3

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про власний капітал

Відомості про аудиторський звіт

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в еміте

Твердження щодо проміжної інформації

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Інформація про будь-які договори та_або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над е

 

 

 

 


 

О компании

Деятельность

Руководство

История

Вакансии

Продажа

Фотогалерея

Контакты

Собрание акционеров

Годовой отчет

Информация